Valinnaiset osaamistavoitteet

ETIIKKA, VALINNAISET (2 osp)

Etiikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Etiikka (2 osp)
Eettisten kysymysten pohtiminen Opiskelija pohtii arvojen, normien ja katsomusten merkitystä omassa elämässään, ihmisten välisissä suhteissa sekä työelämässä. Opiskelija esittelee ajatuksiaan keskustellen tai kirjallisesti sekä perustelee näkemyksiään.
Verhoilu- ja sisustusalan arvot ja ammattietiikka Opiskelija perehtyy oman alansa ammattietiikkaan ja luo käsityksen oman alansa ammattilaisesta joka toimii tämän mukaan.

Opiskelija pohtii teknisen suunnittelun alan eettisiä kysymyksiä ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta ja soveltaa niitä teknisen suunnittelun alan tilanteisiin. Opiskelija kehittää ratkaisuja teknisen suunnittelun alan ongelmatilanteisiin.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa hakemaan tietoa ja pohtimaan arvojen, normien ja katsomusten merkityksiä eri tilanteissa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa erilaisten portfolioon koottavien oppimistehtävien avulla osoittamaan oppimistaan keskustellen, kirjallisesti, haastatellen tai draaman keinoin.

Opettaja antaa jatkuvaa ohjausta ja palautetta ja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin ja vertaisarviointiin sekä prosessin että tuotoksen osalta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan osaamisen portfolioon koottujen töiden ja niiden esittelemisen perusteella.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan aktiivisuuteen ryhmässä ja ryhmän toimintaan osallistumiseen.

OPH:n tutkinnon perusteiden arviointitaulukko

Muuta tietoa