Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Puusepäntöiden perusosaaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Perustyökalujen hallinta Opiskelijat tutustuvat harjoituksien avulla erilaisiin puusepänteollisuudessa käytettäviin työtapoihin ja välineisiin.
Materiaalien tunteminen ja käsittely Opiskelija oppii käyttämään puuta materiaalina ja osaa käyttää sitä taloudellisesti hyödykseen.
Käsitteiden hallinta Opiskelija tutustuu erilaisiin puuteollisuuden materiaaleihin teoriatunneilla ja työsalissa sekä tekemällä itsenäisesti tiedonhakutehtäviä ja materiaaliesitelmiä. Hän syventää puu- ja levymateriaalien tietouttaan ja oppii tunnistamaan käyttämiään puulajeja.
Materiaalien valinta Opiskelijat tekevät tutustumiskäyntejä rakennus- ja puutavaraliikkeisiin.

Opiskelija perehtyy ohjatusti kone- ja työturvallisuuteen työsalissa. Hän ymmärtää työturvallisuuden tärkeyden puusepäntöissä. Harjoitustyönä valmistetaan opettajan ohjauksessa esimerkiksi verhoiltavan rahin runko, jonka valmistuksessa käydään läpi turvalliset toimintatavat ja peruskoneiden käyttö.

Puun työstö

Kone- ja työturvallisuus

Opiskelija tutustuu työkoneisiin niin, että tarvittaessa pystyy tekemään pienimuotoista laitehuoltoa sekä vaihtamaan teriä materiaalien mukaan.
Materiaalien työstäminen käsityövälineillä Opiskelija oppii tekemään oikeilla työvälineillä erilaisia työsuoritteita. Hän oppii valitsemaan oikeat työstötavat ja oikeat työstöjärjestykset omissa harjoitustöissään.
Liitosrakenteiden tunnistus Opiskelija tunnistaa erilaisia puusepäntyössä käytettäviä liitoksia. Hän tekee työsalissa erilaisia liitosharjoituksia käsityövälineillä ja koneellisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja opastaa opiskelijaa puuntyöstökoneiden ja välineiden turvalliseen käyttöön. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta oikeista toiminta- ja työtavoista.

Opettaja käy palautekeskustelut opiskelijoiden kanssa antaen rakentavaa palautetta työsuoritteiden onnistumisesta.

Opettaja osoittaa harjoitustehtävät tavoitteineen ja aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Muuta tietoa

Puutuotteen valmistaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Perustyökalujen hallinta Opiskelijat tutustuvat harjoituksien avulla erilaisiin puusepänteollisuudessa käytettäviin työtapoihin ja välineisiin.
Materiaalien tunteminen ja käsittely Opiskelija oppii käyttämään puuta materiaalina ja osaa käyttää sitä taloudellisesti hyödykseen.
Käsitteiden hallinta Opiskelija tutustuu erilaisiin puuteollisuuden materiaaleihin teoriatunneilla ja työsalissa sekä tekemällä itsenäisesti tiedonhakutehtäviä ja materiaaliesitelmiä. Hän syventää puu- ja levymateriaalien tietouttaan ja oppii tunnistamaan käyttämiään puulajeja.
Materiaalien valinta Opiskelijat tekevät tutustumiskäyntejä rakennus- ja puutavaraliikkeisiin.

Opiskelija perehtyy ohjatusti kone- ja työturvallisuuteen työsalissa. Hän ymmärtää työturvallisuuden tärkeyden puusepäntöissä. Harjoitustyönä valmistetaan opettajan ohjauksessa esimerkiksi verhoiltavan rahin runko, jonka valmistuksessa käydään läpi turvalliset toimintatavat ja peruskoneiden käyttö.

Puun työstö

Kone- ja työturvallisuus

Opiskelija tutustuu työkoneisiin niin, että tarvittaessa pystyy tekemään pienimuotoista laitehuoltoa sekä vaihtamaan teriä materiaalien mukaan.
Materiaalien työstäminen käsityövälineillä

Koneelliset työstötavat

Opiskelija oppii tekemään oikeilla työvälineillä erilaisia työsuoritteita. Hän oppii valitsemaan oikeat työstötavat ja oikeat työstöjärjestykset omissa harjoitustöissään.
Liitosrakenteiden tunnistus Opiskelija tunnistaa erilaisia puusepäntyössä käytettäviä liitoksia. Hän tekee työsalissa erilaisia liitosharjoituksia käsityövälineillä ja koneellisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja opastaa opiskelijaa puuntyöstökoneiden ja välineiden turvalliseen käyttöön. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta oikeista toiminta- ja työtavoista.

Opettaja käy palautekeskustelut opiskelijoiden kanssa antaen rakentavaa palautetta työsuoritteiden onnistumisesta.

Opettaja osoittaa harjoitustehtävät tavoitteineen ja aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Muuta tietoa

Puutuotteen valmistaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Perustyökalujen hallinta

Materiaalien käsittely

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää puusepän osaamistaan oppilaitoksen työtiloissa ja työssäoppimispaikalla.
Suunnitelmallinen työskentely

Piirustusten hyödyntäminen työssä

Tuotteen valmistaminen

Opiskelija kertaa teknisen piirtämisen osaamistaan ja hän oppii piirtämään ja lukemaan kalustepiirustuksia. Hän suunnittelee ja valmistaa kalusteen ohjatusti työsalissa. Työ voi olla vaikka massiivipuinen jakkara tms. Hän laskee työnsä materiaalilaskelmia ja kustannuksia. Hän havainnollistaa omaa työsuunnitelmaansa teknisellä piirustuksella.
Laadun varmistaminen

Puutuotteen pintakäsittely

Opiskelija työskentelee siten, että valmis kappale on siisti, mittatarkka ja annettujen ohjeiden ja piirustusten mukainen.

Opiskelija ymmärtää pintakäsittelyn periaatteet, esikäsittelyt, pintakäsittelytavat, pintakäsittelyaineet ja tekee käytännön pintakäsittelyt omiin tuotteisiinsa.

Itsearviointi ja oppimisen raportointi Opiskelija työskentelee itsenäisesti, omia ammatillisia vahvuuksiaan hyödyntäen. Hän noudattaa työskentelyssään tarkkuutta sekä ammatillisesti korkeita laatustandardeja

Opiskelija oppii soveltamaan taitojaan kalusterakennustöissä ja hän pyrkii ratkaisemaan ongelmatilanteet itsenäisesti, käyttäen apuna sähköisiä ja kirjallisia materiaaleja. Opiskelija raportoi ja pohtii valmistusprosessia e-portfolioon.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista, jonka aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kannustaa opiskelijaa suunnitteluun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseen.
Opettaja ohjaa opiskelijaa ratkaisemaan valmistukselliset ongelmat itse eikä tarjoa opiskelijalle valmista ratkaisumallia.
Opettaja antaa jatkuvaa palautetta oikeista toiminta- ja työtavoista.

Opettaja osoittaa harjoitustehtävät tavoitteineen ja aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja käy palautekeskustelut opiskelijoiden kanssa antaen rakentavaa palautetta työsuoritteiden onnistumisesta.

Muuta tietoa

Kiintokaluste- ja asennustyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kiintokalusteiden standardit ja mitoittaminen
Helat, materiaalit
Opiskelija oppii ymmärtämään kiintokalusteissa käytettävien standardien määritteet ja mitoitukset. Hän tutustuu kiintokalusteiden asennuskuviin ja keittiön suunnitteluun.
Piirustusten hyödyntäminen Hän tutustuu erityyppisiin saranoihin ja heloihin. Opiskelija tekee työtehtävissä vaaditut heloitukset. Opiskelija suunnittelee ohjatusti pienryhmän jäsenenä kalustekokonaisuuden suunnittelutehtävän.
Kiintokalusteen valmistaminen Hän pystyy tietokoneavusteisesti laatimaan havainnollistavia työpiirustuksia ja valmistamaan harjoitustyönä levymateriaaleista erikoismittaisia sekä standardi mitoitettuja kalusteita.
Asennustyöt Opiskelija tekee teollisesti valmistettujen kalusteiden kokoamista ja muokkausta sekä asennustöitä ohjatusti ryhmän jäsenenä. Hän oppii tekemään erilaisia tarkkuutta vaativia sisustusasennustöitä esim. aukotuksia ja peitelistoituksia.

Opiskelija perehtyy kalusteiden erilaisiin kiinnitys tapoihin ja tekee niiden vaatimia kiinnityksiä.. Hän harjaantuu työskentelemään mittatarkasti ja laadukkaasti.

Itsearviointi Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin tavoin. Hän osaa arvioida sekä perustella työssään tekemiään ratkaisuja. Hän tallentaa työnsä sähköiseen portfolioon.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista, jonka aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja osoittaa harjoitustehtävät tavoitteineen ja aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opiskelija esittelee tekemiään harjoitustehtäviä muille opiskelijoille ja arvioi osaamistaan yhdessä muiden kanssa keskustellen.

Opettaja arvioi tehtyjen töiden laadullisen arvioinnin yhdessä opiskelijan kanssa keskustellen.

Opiskelija esittelee tekemiään töitä ohjaavalle opettajalle työssäoppimispaikalla ja arvioi, toteutuuko työ saatujen ohjeiden ja vaatimuksien mukaisesti. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja arvioivat työtä keskustellen opettajan kanssa ja täyttävät arviointilomakkeen.

Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy työelämän sääntöjen noudattaminen.