Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

Yritystoiminnan suunnittelu

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liiketoimintamahdollisuuk
sien kartoitus
Opiskelija arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.
Yrityksen perustaminen Opiskelija selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta. Opiskelija oppii toimialansa lainsäädännön sekä kilpailulain vaikutukset yritystoimintaansa.

Opiskelija oppii laatimaan yritykselle liikeidean ja yritysmuodon sekä liiketoimintasuunnitelman sisältäen budjetin ja rahoitussuunnitelman sekä muut yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen (tarvittaessa) liittyvät asiakirjat.

Palvelu tai tuotesuunnittelu Opiskelija oppii esittämään realistisen ja perustellun suunnitelman toimialansa eri yrittäjyystoimintoihin kuten myynti, markkinointi, tuotanto, ostot, teknologiset ratkaisut sekä kirjanpito.

Opiskelija oppii tuotteistamaan valitsemansa liikeidean mukaisia tuotteita ja/tai palveluja. Hän osaa perustella valitsemiensa tuotteiden tai palveluiden asiakashyötyjä.

Tietotekniikka Opiskelija käyttää suunnittelussaan tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelija saa teoreettista ohjausta yritystoimintaan lähiopetuksessa ja opiskelija toteuttaa oppimaansa harjoitusyrityksessä. Opiskelija voi toteuttaa liiketoimintaansa suorittaen tehtäviään integroituna ammattiaineiden opetukseen.
Yrittäjyyden opettaja suorittaa ammattiopettajien kanssa jatkuvaa arviointia yritystoiminnan jatkuessa.

 Muuta tietoa

Yritystoiminnassa toimiminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yritystoiminnan käynnistäminen Opiskelija käynnistää liiketoiminnan harjoitusyrityksessä tai osuuskunnassa yhdessä muiden kanssa.
Yrityksen mainonta ja markkinointi ja asiakaspalvelu Yrityksen toiminnassa huomioidaan
mainostaminen ja markkinoinnin merkitys ja sen kehittäminen.
Yritystoiminnan tarjousasiakirjat Opiskelija oppii laatimaan tarjousasiakirjoja käyttäen tietotekniikkaa.
Yritystoiminnan vaiheet Yritystoiminnan edetessä käydään toiminnan vaiheet läpi sekä yritystoiminnan alasajon vaiheet
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa liiketoimintasuunnitelman laadintaa ja yritystoiminnan käynnistämistä.

Opiskelijat esittävät yrityksensä liiketoimintasuunnitelman kirjallisesti sekä esittävät suullisesti yrityksensä toiminnan sekä mahdollisen palvelun tai tuotteen.

Opiskelija itsearvioi yritystoiminnan osaamistaan. Opettaja antaa opiskelijalle kannustavaa ja ohjaavaa palautetta yritystoiminnan eri vaiheissa.

 Muuta tietoa