4.3.1 Ompelu 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija kaavoittaa sekä ompelee huonekalujen päällisiä verhoilualan yleisten laatukriteerien mukaisesti pehmusteiden ja mallin mukaan. Opiskelija hallitsee yleisimmät saumalajit ja osaa soveltaa niitä eri käyttötarkoituksiin. Opiskelija laatii leikkuusuunnitelmia. Opiskelija osaa toteuttaa vaativampiakin muutostöitä asiakkaan toiveiden mukaisesti, esim. veneenpatjojen viisteet ja muut erikoisompelutyöt. Työskennellessään kankaiden kanssa opiskelija oppii tunnistamaan eri käyttötarkoitukset ja kohteet kankaille.
Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osassa opiskelija osaa

 • toimia verhoomossa yleisten työturvallisuusmääräysten mukaan
 • suunnitella oman työnsä niin, että pystyy käyttämään ergonomisesti tarkoituksenmukaisia työasentoja ja työkykyä ylläpitäviä työtapoja
 • langoittaa ja säätää ompelukoneen oikein
 • lukea ja käyttää kaavamerkintöjä ompelutyössä
 • käyttää turvallisesti ompelutyössä tarvittavia koneita
 • tehdä ompelutöitä työnjohtajan ohjeiden perusteella
 • ommella kiinteät ja irtopäälliset alalla yleisesti tunnustettujen laatukriteerien mukaan
 • arvioida työhön käytettävää aikaa
 • merkitä työkustannukset laskutusta varten
 • huolehtia kankaiden ompelutyöstä syntyvät jätteet oikeisiin keräysastioihin
 • suunnitella oman työnsä kulun.
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita teollisuusompelukoneen käyttö sekä hallita kaavoittaminen. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso “Valmennus ompelutöihin”
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla. Tutkinnon osan toteTutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa tehden harjoitustehtäviä sekä asiakastöitä tai työssäoppimassa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan
e-Portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla teoriaopintoja lukuun ottamatta.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Arkielämän matematiikka 1osp.
Media ja kulttuuri 1osp.
Liikunta ja terveystieto 1osp.
Äidinkieli: opiskelutaidot 2osp.
Työelämän fysiikka 1osp.
Työelämän kemia1osp
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään harjoitus-ja asiakastöitä,
tutustumiskäyntejä museoihin, messuille, alan yrityksiin ja huonekaluliikkeisiin.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija laatii kustannusarviointeja ja osallistuu asiakaspalveluun. Opiskelija osaa laskea projektien kustannuksia ja toimii yrittäjähenkisesti noudattaen työelämän pelisääntöjä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi