Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, PAKOLLISET (5 osp)

Äidinkielen, suomi, pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot
Verhoilu- ja sisustusalan luku- ja opiskelustrategiat

Opiskelija hakee tietoa eri lähteistä ja käyttää tietoa. Opiskelija hyödyntää luku- ja oppimisstrategioita ja laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan lukemalla ja työstämällä verhoilu- ja sisustusalan liittyviä tekstejä. Opiskelija harjoittelee muistiinpanojen tekemistä ja kirjoittaa esim. ohjeen tai työselostuksen.
Tiedonhankinta

Tekijänoikeudet

Opiskelija etsii tietoa eri lähteistä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja esittelee verhoilu- ja sisustusalan työmenetelmän, yrityksen tai tyylikauden esitysgrafiikkaa käyttäen.
Oikeakielisyys Opiskelija tekee oikeakielisyystehtäviä ja muistiinpanoja. Opiskelija käyttää suomen kieltä perussääntöjen mukaan.
Oman kielitaidon arviointi Opiskelija arvioi ja kehittää kielitaitoaan arvioimalla itseään.
Työelämän viestintä ja vuorovaikutus
Verhoilu- ja sisustusalan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Vakioasettelu

Opiskelija viestii ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja laatii verhoilu- ja sisustusalaan liittyviä kirjallisia töitä.  Hän harjoittelee ammatillisia viestintä- ja vuorovaikutustilanteita (esim. neuvottelu- tai keskustelutaidot) ja erilaisia asiakaspalvelutilanteita kirjallisesti ja suullisesti.

Opiskelija kirjoittaa verhoilu- ja sisustusalan asiakirjoja (esim. tilaus, tarjouspyyntö, tarjous, alan sopimukset, raportti, pöytäkirja).

Media ja kulttuuri 
Verhoilu- ja sisustusalan mediataidot ja verkkoviestintä sekä lähdekriittisyys Opiskelija hyödyntää mediaa kriittisesti. Hän tutustuu esim. ammattilehtiin ja digitaalisiin lähteisiin esittelemällä kirjallisesti tai suullisesti jonkin verhoilu- ja sisustusalan artikkelin, verkkosivun tai muun julkaisun.
Teksti- ja tekstilajiosaaminen Opiskelija ymmärtää ja tulkitsee erilaisia tekstilajeja, esim. tutustumalla eri tyylilajeihin (asiatyyli, fiktio yms.).
Kulttuuriosaaminen Opiskelija lukee ja arvioi eri työelämän tekstilajeja. Hän laatii alan asiakirjoja, kuten tilauksia, tarjouksia ja muita asiakirjoja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä. Opiskelija pitää esityksen valitsemastaan työvälineestä, -menetelmästä, materiaalista tai muusta ammatillisesta aiheesta antaen ja saaden vertaispalautetta ja -arviointia muilta ryhmän jäseniltä. Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa kielenhuollon sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi oikeinkirjoitusta ja asiatyyliä opiskelijan tuottamissa teksteissä yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin, viestimään digitaalisissa ympäristöissä ja hankkimaan tietoa alasta lähiopetustunneilla verkkoavusteisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa, kuten erilaiset raportit, referaatti, miellekartta, työselostus ja ohje. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa ja laatia erilaisia ammatillisia asiakirjoja, kuten tilauksia ja tarjouksia.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa