Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Maalaustyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Materiaalituntemus maalaus- ja pinnankäsittelytöissä

Ammattiterminologia

Opiskelija tutustuu maalaustöissä käytettäviin materiaaleihin ja työvälineisiin oppilaitoksessa, eri tuotteita ja palveluita tuottavien yritysten näyttelytiloissa, alan messuilla sekä muilla tutustumiskäynneillä. Hän kerää materiaaleista itseohjautuvasti tietoa hyödyntäen verkkomateriaaleja ja maalaustöiden yleisiä laatuvaatimuksia( RYL). Opiskelija perehtyy pintakäsittelyalan teoriaan ohjatusti ja harjaantuu käyttämään oikeaa ammattikieltä kaikessa toiminnassaan.
Sisäpintojen maalaustyöt

Kalusteiden maalaustyöt,Suojaustyöt

Opiskelija perehtyy ja tekee seinäpintojen ja kalusteiden maalaustöitä oppilaitoksen tiloissa, maalivalmistajien koulutuskeskuksissa sekä mahdollisissa asiakaskohteissa. Opiskelija harjaantuu tehden erilaisia harjoitustöitä. Hän tekee niihin laadun mukaiset esikäsittelyt ja pohjatyöt. Hän tunnistaa käyttämiensä materiaalien ja tuotteiden ominaisuuksia.
Esikäsittelyn tekeminen

Kittaus- ja silotustöiden tekeminen

Opiskelija tekee ohjatun kalustemaalaustyön, jossa hän käyttää tapauskohtaisesti joko vesi- tai liuotinohenteisia tuotteita.
Työvälineistä, materiaaleista ja tarvikkeista huolehtiminen, turvallinen sekä oikeaoppinen käyttö ja säilytys Opiskelija huolehtii ja vastaa töissään käyttämiensä maalaustyövälineiden, tuotteiden ja materiaalien ohjeiden mukaisesta varastoinnista, käytöstä ja huolenpidosta ja säilytyksestä ohjatusti ja oma-aloitteisesti kestävän kehityksen mukaisesti.
Kestävän kehityksen huomioiminen

Materiaali- ja kustannuslaskenta

Opiskelija laskee töissään materiaalien menekkilaskelmia, pinta-aloja, ainemääriä ja kustannuksia, sekä arvioi työhönsä kuluvaa aikaa. Hän tekee työhön tarvittavia suunnitelmia ja työselostuksia ohjauksen alla ja itsenäisesti.
Suunnitelmallinen työskentely maalaustöissä ja Työn laadun varmistaminen Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kuviointimaalaustyön ohjatusti ja itsenäisesti suunnitellen ja toteuttaen. Hän hyödyntää työssään värioppia, lovikkoa ja muita soveltavia menetelmiä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja osoittaa harjoitustehtävät tavoitteineen ja aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa työvälineiden ja materiaalien oikeaoppiseen ja itsenäiseen käyttöön ja varmistaa että jokainen huolehtii ja noudattaa yhteisiä sääntöjä. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta että tavoitteet toteutuvat.

Opettaja ohjaa opiskelijoita hyödyntämään maalausalan yleisiä säännöksiä ja Rt-kortistoa erilaisilla tiedonhakutehtävillä.

Opettaja ohjaa kalustemaalaustyön. Hän antaa jatkuvaa palautetta työn edetessä ja ohjaa opiskelijaa oikeisiin ratkaisuihin.
Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija esittelee tekemiään harjoitustehtäviä muille opiskelijoille ja arvioi osaamistaan yhdessä muiden kanssa keskustellen.

Opettaja arvioi tehtyjen töiden laadullisen arvioinnin yhdessä opiskelijan kanssa keskustellen.

Opiskelija esittelee tekemiään töitä ohjaavalle opettajalle työssäoppimispaikalla ja arvioi, toteutuuko työ saatujen ohjeiden ja vaatimuksien mukaisesti. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja arvioivat työtä keskustellen opettajan kanssa ja täyttävät arviointilomakkeen.

Muuta tietoa Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista, jonka aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Tapetointi

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Erilaisten materiaalien tunnistaminen seinänpäällystystöissä Opiskelija tuntee tapetointitöiden teorian. Opiskelija hankkii tietoa eri tapettityypeistä itsenäisesti. Hän tekee tiedonhankintansa tuloksista itselleen käsikirjan, jossa on tapetointiin liittyvät oleelliset tiedot, teoria ja ohjeistukset.
Tapetointitöiden tekeminen
Esikäsittelyt
Opiskelija tekee ohjatusti erilaisia tapetointi- ja seinän päällystystöitä oppilaitoksen työsalissa. Opiskelija suunnittelee tapetointityön etenemisen oikealla ja taloudellisella tavalla. Hän tuntee niiden oikeaoppiset kiinnitysaineet ja tapetin poistoon tarvittavat aineet ja välineet.
Kustannuslaskenta Opiskelija osaa arvioida ja laskea materiaalin menekkiä ja tietää eri tapetti materiaalien soveltuvuuden erilaisille alustoille.Hän tuntee tavallisimmat tapetointiin liittyvät kittaukset ja silotukset. Opiskelija osaa tunnistaa tapetoinnissa esiintyvät virheet ja niiden syyt. Hän pyrkii kaikessa tekemisessään laadukkaaseen lopputulokseen.
Työturvallisuus ja työpaikasta huolehtiminen Opiskelija huolehtii työpaikan ja työvälineiden järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta niin, ettei tapetointityöstä aiheudu ylimääräistä puhdistustarvetta kohdetta ympäröiville pinnoille.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen tiedonhakuun.

Opettaja vastaanottaa oppimistehtävät ja keskustelee opiskelijan kanssa arvioiden töiden sisältöä ja laajuutta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Tapetointitehtävien suoritus arvioidaan keskustellen laatuvaatimusten mukaisesti.

Muuta tietoa Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista, jonka aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Lattian päällystys

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lattianpäällystystöissä käytettävät materiaalit Opiskelija tutustuu yleisimpiin lattianpäällystysmateriaaleihin ohjatusti ja itsenäisesti tietoa keräten. Käydään tutustumassa eri lattian valmistajien ja jälleenmyyjien esittelytiloihin. Alan messuihin tutustuminen.
Lattian tasoitus ja pohjatyöt

Lattian suoruuden mittaaminen

Opiskelijan perehtyy, miten päällystettävän alustan suoruus tarkistetaan, kunnostetaan, esikäsitellään ja tasoitetaan. Opiskelija tunnistaa erilaiset pohjustus- ja tasoitusmateriaalit.
Lattian päällystystyöt Opiskelija perehtyy erilaisten lattiamateriaalien asentamiseen ohjatusti työsalissa ja työssäoppimispaikalla. Hän osaa laskea materiaalien menekit. Hän osaa valmistella työkohteeseen oikeat työvälineet, tarvikkeet ja huolehtii niiden kunnossapidosta.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin tavoin. Hän tallentaa työnsä sähköiseen portfolioon.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja osoittaa harjoitustehtävät tavoitteineen ja aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opiskelija esittelee tekemiään harjoitustehtäviä muille opiskelijoille ja arvioi osaamistaan yhdessä muiden kanssa keskustellen.

Opettaja arvioi tehtyjen töiden laadullisen arvioinnin yhdessä opiskelijan kanssa keskustellen.

Opiskelija esittelee tekemiään töitä ohjaavalle opettajalle työssäoppimispaikalla ja arvioi, toteutuuko työ saatujen ohjeiden ja vaatimuksien mukaisesti. Opiskelija ja työpaikkaohjaaja arvioivat työtä keskustellen opettajan kanssa ja täyttävät arviointilomakkeen.

Muuta tietoa Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista, jonka aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.