Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Sisustuksen suunnittelun perusosaaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sisustusalaan tutustuminen Opiskelijat käyvät tutustumiskäynneillä alan messuilla, yrityksissä ja muissa kohteissa opintomatkoilla. Opiskelijat käyvät tutustumassa myös ulkomaisiin alan toimijoihin.
Piirustusten lukeminen ja ymmärtäminen Opiskelija tekee sisustusalan erilaisia piirustustöitä ja tutustuu alan lainsäädäntöön ja soveltaa määräyksiä suunnittelussa.
Perspektiivit, projektiot ja suunnitelmien kuvantaminen harjoitellaan oppilaitoksessa.
Perspektiivioppi ja kuvantaminen

Piirtäminen ja tilan hahmotus

Opiskelija piirtää, käsivaraisesti ja cad -ohjelmia käyttäen sisustusalalla yleisesti käytettyjä kuvantoja, kuten projektioita, perspektiivi- ja mittapiirroksia.
Tilan mitoitus ja mittakaava Opiskelija ymmärtää eri mittakaavassa piirtämisen sekä mittakaavojen muuntamisen eri kuvantamista varten.
Opiskelija perehtyy teknisen piirtämisen ja sommittelun perusteisiin erilaisilla opettajan antamilla oppimistehtävillä.
Väri- ja valo-oppi Opiskelija ymmärtää valon vaikutuksen suunnittelemassaan ympäristössä tekemällä erilaisia harjoitus- ja havainnointitöitä esim. valokuvaamalla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen tiedonhakuun ja materiaalivaihtoehtojen oma-aloitteiseen kartoittamiseen sekä antaa jatkuvaa palautetta työn edetessä.

Opettaja seuraa suunnittelutyön kulkua ja antaa palautetta oikeisiin työtapoihin ja menetelmiin.

Opiskelija esittelee tekemiään harjoitustehtäviä muille opiskelijoille ja arvioi osaamistaan yhdessä muiden kanssa keskustellen.

Opettaja arvioi tehtyjen töiden laadullisen arvioinnin yhdessä opiskelijan kanssa keskustellen.

Muuta tietoa Sisustusalan yrittäjyysopinnot voidaan suorittaa tutkinnonosan yhteydessä jos opiskelija perustaa sisustusalan yrityksen tai vastaavan toimivan yritysmuodon osana opintojaan.

Sisustuksen suunnittelutyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sisustamisen historia
Tyylihistoria
Sisustamisen historia ja sisustustyylien tunteminen tulee opiskelijalle tutuksi; opiskelija tekee esitelmiä yksin ja ryhmätyönä, käy museoissa ja tutkii rakennettua ympäristöä.

Kurssilla tehdään pienimuotoinen asiakastyöharjoite, jossa selvitetään tyylisuunnat, sekä muut suunnitteluun liittyvät työvaiheet.

Väri- ja valo-oppi käytännössä Väri- ja valo-oppi sisustamisessa, opiskelija soveltaa oppimaansa käytännön suunnitteluharjoituksissa.
Yhteistyö Opiskelija osaa sisustaa ohjeiden mukaan ja osallistua suunnitteluun yhdessä alan suunnittelijan kanssa.
Tietokoneavusteinen suunnittelu Opiskelija perehtyy tietokoneavusteiseen suunnitteluun,
joka opiskellaan ohjatusti oppilaitoksessa. Opiskelija suorittaa riittävästi opettajan antamia harjoitustöitä.

Opiskelija osaa hakea itsenäisesti tietoa alan toimijoista sekä käyttää kortistoja hyödykseen: Rt-kortisto, SIT-kortisto sekä tekee yrityskäyntejä alan toimijoiden luona.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää suunnittelutyön tavoitteet, suoritustavat sekä aikataulut.

Opettaja ohjaa erilaisten työvaiheiden ymmärtämistä, toteutustapoja sekä erilaisten lähteiden hyödyntämistä. Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa esim. e-portfolioon sekä arvioimaan oppimistaan.

Muuta tietoa TIVI: 3 osp

Asiakaslähtöinen sisustaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sisustussuunnitelman laatiminen Opiskelija tekee sisustussuunnitelman ja esittää sen asiakastyönä.
Asiakaspalveluprosessi Opiskelija keskustelee ja tutustuu suunnittelun kohteeseen asiakkaan kanssa havainnoiden ja tallentaen asiakkaan tarpeita.

Opiskelija hankkii tarvittavia tietoja laaja-alaisesti alan eri toimijoilta sekä muista lähteistä hyödyntäen tietojaan suunnittelun eri vaiheissa.

Yrittäjämäinen lähestyminen Opiskelija laatii tarjouspyyntöjä sekä laskee kustannuslaskelmia ja urakkatarjouksia, liittyen suunnitelman toteuttamiseen.
Sisustustyön toteuttaminen Opiskelija osallistuu suunnitelman toteuttamiseen asiakastyönä tai sitä vastaavassa ympäristössä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa suunnitelman tekemisen eri vaiheissa. Opettaja ohjaa mitoituksen tekemisessä sekä tarvittavien piirustusten laatimisessa. Opiskelija arvioi omaa työtään jatkuvasti keskustellen ohjaavan opettajan sekä muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelija tekee sisustustyöstä näytön oppilaitoksessa.
Muuta tietoa Opiskelija laatii näyttönä pienimuotoisen sisustussuunnitelman, jossa esitetään kaikki suunnitteluun liittyvät työvaiheet. Yrittäjyys on keskiössä ja asiakaspalvelu -prosessin hallinta.