4.1.5 Sisärakennustyöt 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa harjoitellaan keskeisiä sisärakennusvaiheen työmenetelmiä oppilaitoksen työsalissa ja harjoitustyökohteissa. Opiskelijat oppivat käyttämään työvälineitä ja materiaaleja oikeaoppisesti ja turvallisesti.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • purkaa kalustoja ja kevyitä väliseiniä
 • rakentaa levymateriaaleista puurunkoisia väliseiniä
 • rakentaa esimerkiksi putkistojen suojaksi tehtäviä koteloja
 • suorittaa seinä- ja kattopintojen panelointeja
 • asentaa väliovia ohjeiden mukaan
 • suorittaa huonetiloissa tehtäviä karmi- ja kulmalistoituksia
 • suorittaa kiviainesrakenteissa olevien kolojen ja pienten aukkojen korjaukset
 • tehdä edellä mainitut työt suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti sekä arvioida ja laskea töissä tarvittavien materiaalien menekkiä.
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
  • tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Sisärakennustyöt toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa,
oppilaitoksen työsaleissa ja mahdollisissa asiakaskohteissa tai työssäoppimalla.

Perustiedot ja taidot opiskellaan teoriaopiskeluna, oppimis- tehtävillä ja projekteilla.

Projektityönä toteutetaan yrittäjämäinen sisärakennustyöprojekti, jossa käydään läpi koko palveluprosessi.

Sisärakennustöihin integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvat fysiikan, matematiikan ja äidinkielen osa-alueiden osaamistavoitteet.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja. Alan tietokoneohjelmistoja käytetään suunnitelmien laadinnassa.

Sisärakennustyöt toteutetaan yksilö- ja paritöinä sekä vaihtelevissa pienryhmissä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta ja osallistumalla esim. alan kusseille.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Matematiikka, Fysiikka, Tivi, Äidinkieli
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa toteutetaan kokonaisvaltainen asiakaspalveluprosessi; projektityö, josta laaditaan työsuunnitelmat, materiaalilaskelmat, työkuvat ja työraportti. Projektityöhön integroidaan matematiikan ja äidinkielen osaamistavoitteet.

E-portfoliota hyödynnetään raportoinnissa ja tiedon tallennuksessa.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen, tiimityöskentely

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen ja työtapojen kehittäminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Projektityö ohjatusti esim. pienryhmätyönä:
Opiskelijat hankkivat työkohteen, johon he laskevat mm. kustannukset ja urakkatarjouksen. Opiskelijat suorittavat tarjoamansa työn sekä hoitavat työn laskutuksen sekä jälkimarkkinoinnin.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi