1.2 Helsingin strategiset painopisteet

Helsingin kaupungin keskeisenä strategisena tavoitteena on lisätä nuorten koulutusta, työllisyyttä sekä osallisuutta yhteiskuntaan. Helsinkiläisistä 20–29 -vuotiaista 20 % eli yli 21 000 ei ole suorittanut perusasteen jälkeistä tutkintoa. 40 % näistä nuorista on maahanmuuttajataustaisia. Ammatillinen koulutus toteuttaakin vahvasti nuoriso- ja koulutustakuuta ehkäisemällä syrjäytymistä, lisäämällä työllistymistä ja pidentämällä työuria. Nuorille suunnattuja aloituspaikkoja on lisätty, jotta peruskoulun päättävät nuoret pääsevät jatkamaan opintojaan. Lähtökohtana on, että jokaiselle vapaalle opiskelupaikalle otetaan opiskelija.

Helsingissä tarjotaan lukiokoulutuspaikka vähintään 60 %:lle peruskoulun päättäneistä nuorista Helsingin kaupungin, yksityisissä ja valtion lukioissa. 40 %:lle peruskoulun päättäneistä tarjotaan opiskelupaikka ammatillisessa koulutuksessa.

Stadin ammattiopistossa on kehitetty toimia, joilla tähdätään koulutukseen kiinnittymiseen, keskeyttämisen vähentämiseen, läpäisyn edistämiseen sekä urasuunnitelmien selkeyttämiseen. Toimenpiteinä on ollut mm. pedagogiikan kehittäminen, opiskelijoiden osallisuuden lisääminen, opiskelijatoiminnan koordinoiminen ja urasuunnitteluohjauksen vahvistaminen sekä opiskelijalähtöisenä toimenpiteenä toteutettu avointen opintojen järjestäminen. Monipuolinen koulutustarjonta sekä koulutuksen eri järjestämismuodot ja tavat opiskella takaavat yksilölliset opintopolut sekä tukevat osaltaan nuorisotakuun toteutumista.

Helsingin kaupungin strategisena painopisteenä on läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen. Opiskelijoilla on oikeus yksilöllisiin, osaamisperusteisiin opintopolkuihin. Tutkinnon osien osaamisperusteiset oppimisprosessit tukevat opiskelijan joustavaa ja yksilöllistä etenemistä tutkinnon osasta toiseen. Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista toteutetaan jatkuvana prosessina, osana osaamisperusteista oppimisprosessia.

Läpäisyä tuetaan ja keskeyttämistä ehkäistään mm. seuraavin toimenpitein:

  • Opiskelijalle laaditaan osaamisperusteinen, sähköinen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (eHops), jota käytetään opintojen polutuksessa.
  • Opiskelijalle mahdollistetaan yksilölliset, osaamisperustaiset polut, jossa opiskelija voi edetä osaamisperusteisesti tutkinnon osasta toiseen.
  • Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tehdään osaamisperusteisesti jatkuvana prosessina.

Läpäisyä tehostetaan ja keskeyttämistä ehkäistään myös siten, että opintonsa keskeyttämistä harkitseville mahdollistetaan joustava siirtymä nivelvaiheen koulutuksiin sekä oppisopimuskoulutukseen ja tarvittaessa takaisin oppilaitosmuotoiseen koulutukseen.

Läpäisyä ja keskeyttämistä seurataan systemaattisesti ja ajantasaisesti, jolloin se on osa oppilaitoksen jokapäiväistä toimintaa. Läpäisyn ja keskeyttämisen seurannasta vastaa oppilaitoksen johto ja sitä toteutetaan yhdessä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa.

Helsingin strategiaohjelmassa maahanmuuttajataustaisen väestön työllistymisen parantaminen ja koulutukseen pääsy on nostettu yhdeksi painopisteeksi sekä korostettu ammatillisen koulutuksen merkitystä maahanmuuttajien työllistymisessä. Työllistymisen mahdollisuuksia on parannettu muun muassa tarjoamalla kieli- ja ammatillisen koulutuksen yhdistävää koulutusta sekä oppisopimuskoulutusta.