3.1 Ammatillinen peruskoulutus

Ammatillinen peruskoulutus on koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukaan suoritettavaa koulutusta, joka johtaa ammatilliseen perustutkintoon. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammatillisen perustutkinnon edellyttämä osaaminen ja ammattitaito sekä valmiuksia yrittäjyyteen.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja tutkinnon suorittaminen kestää yleensä enintään kolme vuotta. Lukiopohjainen koulutus kestää yleensä enintään kaksi vuotta. Stadin ammattiopisto tarjoaa 27 eri ammatillista perustutkintoa.

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava ammatillinen perustutkinto (180 osp) jakaantuu osiin seuraavalla tavalla:

  • ammatillisiin tutkinnon osiin (135 osaamispistettä)
  • yhteisiin tutkinnon osiin (35 osaamispistettä)
  • vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (10 osaamispistettä)
  • tutkintoa yksilöllisesti laajentaviin tutkinnon osiin

Ammatilliseen perustutkintoon tai siihen sisältyvään osaamisalaan sisältyy vähintään yksi pakollinen ammatillinen tutkinnon osa ja vähintään yksi valinnainen ammatillinen tutkinnon osa.

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa muodostuvat viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta (11 osp), matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta (9 osp), yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavasta osaamisesta (8 osp) sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta osaamisesta (7 osp).

Vapaasti valittavien tutkinnon osien tulee tukea tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ja ne voivat olla ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia, paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia, yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja, jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja tai työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia tutkinnon osia.

Laki ja asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta määrää, että ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan ammatillisen perustutkinnon tulee sisältää osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osaamispistettä. Stadin ammattiopistossa on tavoitteena, että työssäoppimista on kaikissa perustutkinnoissa vähintään 40 osaamispistettä.

amm pt