6.3 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistamisessa selvitetään aikaisemmin hankittua osaamista. Osaamista tulee aina verrata perustutkinnon tai opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin. Osaamisen tunnistaminen voi johtaa osaamisen tunnustamiseen tai opiskelijan opiskelun tukemiseen. Osaamisen tunnistamisen perusteella opettaja voi suunnitella opetuksensa niin, että opiskelijoiden lähtötaso tulee huomioiduksi.

Osaamisperusteisesti toteutetussa ammatillisessa koulutuksessa lähtökohtana on opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen, jonka päälle opiskelija kartuttaa tarvittavan osin uutta osaamista. Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tapahtuu opintojen alussa, tutkinnon osan alussa sekä koko oppimisprosessin aikana. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eivät perustu oppituntien määrään, vaan aidosti opiskelijan osaamiseen.

Keskeisenä periaatteena osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on se, että kaikki osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opintoja. Tällöin ei ole väliä sillä, miten ja missä osaaminen on hankittu. Opiskelija on voinut hankkia osaamistaan virallisessa koulutuksessa oppilaitoksissa, mutta myös epävirallisissa ympäristöissä kuten työelämässä, perheen piirissä, harrastusten parissa sekä eri tiedonvälitysten kautta. Osaamisen tunnustamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään opiskeluaikaa. Kun osaaminen on tunnustettu, ohjataan opiskelijaa opinnoissaan eteenpäin.

Stadin ammattiopiston periaatteet ja toimintatavat osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on kuvattu Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelmassa.