2.3.1 Oppimiskäsitys

Opetussuunnitelma pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan opiskelijan oppimisen perustana ovat hänen omat aikaisemmat tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa. Ne muuttuvat tai vahvistuvat, kun hän oppii uusia tietoja ja taitoja sekä saa uusia kokemuksia. Oppimisprosesseistaan tietoiset opiskelijat osaavat arvioida ja kehittää opiskelu- ja ajattelutaitojaan. Pedagogiikan tulee tukea opiskelijan aktiivista roolia oman oppimisprosessinsa suunnittelussa ja oppimisen edistymisen seuraamisessa. Näin kehittyvät myös elinikäisen oppimisen edellyttämät taidot.

Oppiminen on tavoitteellista, tilannesidonnaista, vuorovaikutteista ja yhteisöllistä toimintaa. Toimimalla yhdessä tiimeissä, ryhmissä ja verkostoissa opiskelijat oppivat toisiltaan ja tukevat toisiaan tekemään ja oppimaan enemmän kuin mihin kykenisivät yksin. Positiiviset ja merkitykselliset oppimiskokemukset ovat perustana motivaatiolle, joka on pohjana sekä ammatillisessa että persoonallisessa kasvussa. Onnistumiset ja myönteiset kokemukset edistävät oppimista ja innostavat osaamisen kehittämiseen.

Hyvää oppimista tukee se, että opiskelija on aktiivinen ja tavoitteellinen toimija, joka ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja kehittymisestään. Opettajan tehtävänä on kannustaa, tukea ja ohjata opiskelijaa sekä ryhmää oppimisessa ja kehittymisessä. Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan sekä kehittämään itsearviointitaitojaan.