2.3.3 Elinikäisen oppimisen avaintaidot ja tulevaisuuden taidot

Työelämän nopean muutoksen seurauksena työn organisointi, tapa tehdä työtä ja ammatit uudistuvat, myös digitalisaatio ja globalisaatio muuttavat ammatteja ja tapaa tehdä työtä. Valmiiden mallien mukaan tehtävät työt sekä mekaaniseen suorittamiseen ja ulkoa muistamiseen perustuvat työt vähenevät. Työ irtaantuu rutiineista ja tilalle nousee ongelmanratkaisukyky.

Yksilösuorittamisen sijaan työskentely tapahtuu yhä enemmän yhdessä muiden kanssa. Yksilöiden hyvä osaaminen on edelleen tärkeää, mutta se tulee entistä enemmän korostumaan osana työyhteisön, tiimin tai ryhmän yhteistä osaamista.

Työn muutoksen takia nykypäivänä ja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan alakohtaisen osaamisen lisäksi yli ammattialojen ulottuvaa yleistä osaamista kuten luovuutta. Luovuuteen liittyy ennakkoluuloton ajattelu ja ongelmien ratkaisukyky sekä kyky ajatella ja nähdä asioita eri näkökulmista.

Koska työtä tehdään yhdessä muiden kanssa, tarvitaan yhä enemmän yhdessä tekemisen kykyä, sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusosaamista. Verkostoissa työskentelyn taidot, kuten kykyä hakea, hyödyntää ja jakaa tietoa, korostuvat. Informaation ja median luku- ja kirjoitustaito ovat tärkeitä osaamisen alueita, kun digitalisaation myötä tietoa on paljon ja se on kaikkien saatavilla.

Siirtyessään työelämään nuorten on selviydyttävä työelämän muutoksista. Samalla nuoret myös itse muuttavat ja kehittävät työelämää.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot on määritelty tutkinnon perusteissa ja ne ovat samat kaikissa perustutkinnoissa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Lisäksi niillä on suuri merkitys yksilön elämänlaatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat:

 • oppiminen ja ongelmanratkaisu
 • vuorovaikutus ja yhteistyö
 • ammattietiikka
 • terveys, turvallisuus ja toimintakyky
 • aloitekyky ja yrittäjyys
 • kestävä kehitys
 • estetiikka
 • viestintä- ja mediaosaaminen
 • matematiikka ja luonnontieteet
 • teknologia ja tietotekniikka
 • aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin, mutta niiden painotukset sekä se, mitä ne tarkoittavat ja miten näkyvät käytännössä, vaihtelevat tutkinnoittain. Pedagogiset ratkaisut tukevat elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteutumisessa ja konkretisoituvat oppimisprosessissa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot on avattu tarkemmin opetussuunnitelman tutkintokohtaisissa osissa.