4.3 Työssäoppiminen

Ammatillisessa koulutuksessa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun avulla varmistetaan, että opiskelijan osaaminen vastaa työelämän vaatimuksia. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua ja oppimista. Opiskelijalla on mahdollisuus myös työssäoppimiseen ulkomailla.

Kaikkiin ammatillisena peruskoulutuksena suoritettaviin ammatillisiin perustutkintoihin tulee sisältyä osaamisen hankkimista työssäoppimalla vähintään 30 osaamispistettä. Stadin ammattiopistossa on tavoitteena työssäoppimisen laajentaminen vähintään 40 osaamispisteeseen kaikissa perustutkinnoissa. Tarkemmin työpaikoilla tapahtuva oppiminen on määritelty opetussuunnitelman tutkintokohtaisissa osissa.

Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä miten hyvin osaa tutkinnon edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöissä arvioidaan opiskelijan osaamista. Opetussuunnitelman tutkintokohtaisten osien yhteyteen on kuvattu suunnitelmat näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, joiden mukaisesti ammattiosaamisen näytöt toteutetaan.

Laadukkaassa työssäoppimisympäristössä opiskelijalla on mahdollisuus oppia tutkinnon perusteiden mukaista ammattitaitoa sekä antaa ammattiosaamisen näyttö. Työssäoppimispaikassa on oltava asianmukaiset koneet, laitteet ja välineet ja opiskelijaa ohjaa koulutettu ja ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja. Erityistä huomioita kiinnitetään siihen, että opiskelija saa riittävää ohjausta ja säännöllistä palautetta omasta kehittymisestään.

Työssäoppimisen toteutuksesta vastaa oppilaitos. Toteutukseen sisältyy suunnittelua, opiskelijan ohjausta ja arviointia. Lisäksi oppilaitos huolehtii työpaikkaohjaajien kouluttamisesta. Työssäoppiminen perustuu oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan väliseen kirjalliseen sopimukseen.

Sopimuksessa sovitaan osapuolten tehtävistä, opiskelijan ohjauksen, oppimisen ja osaamisen arvioinnin sekä ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä, työnantajalle mahdollisesti maksettavista korvauksista ja muista tarpeellisista koulutuksen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen liittyvistä seikoista. Lisäksi sovitaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen kestosta ja ajankohdasta sekä työpaikalla hankittavasta osaamisesta tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Työnantaja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa siten kuin siitä työntekijöiden osalta säädetään ja määrätään myös silloin, kun opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan. Oppilaitoksen tulee ilmoittaa työnantajalle työturvallisuusvastuusta.

Työssäoppimisen aikana opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan, elleivät opiskelija ja työnantaja ole erikseen sopineet työsopimuksen tekemisestä. Opiskelijalle ei makseta työssäoppimisjakson ajalta palkkaa, vaan hän on oikeutettu saamaan opintotukea ja opintososiaalisia etuja niistä erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kun työssäoppiminen toteutetaan ulkomailla, järjestämisessä otetaan huomioon myös paikalliset määräykset.