5.6 Opintojen ohjaus

Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen. Stadin ammattiopistossa jokaiselle opiskelijalle on tarjolla opinto-ohjaajan palvelut. Opinto-ohjaaja on ohjauksen asiantuntija, jolla on päävastuu ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Ohjauksella lisätään opiskelijoiden hyvinvointia, ehkäistään opintojen keskeyttämistä, edistetään valmistumista ja työllistymistä sekä tuetaan jatko-opintoihin hakeutumista.

Laadukas ohjaus perustuu siihen, että koko henkilöstö osallistuu vastuullisesti opiskelijoiden ohjaukseen yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Ohjauksen onnistumiseksi tehdään oppilaitoksen sisäistä ja ulkoista asiantuntijayhteistyötä sekä yhteistyötä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

Ohjauksen kokonaisuus Stadin ammattiopistossa:

ohjauskaavio

Opintojen alussa korostuu opiskelijoiden perehdyttäminen omaan koulutusalaan, toimin-taympäristöön, tutkinnon rakenteeseen, arviointiin sekä uudenlaiseen työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen opiskeluun. Toisen asteen opintojen käytänteisiin perehdyttäminen on ensimmäisiä läpikäytäviä asioita ja näitä ovat mm. lukujärjestysten ja henkilökohtaisen vuosisuunnitelman läpikäyminen, opiskeluasujen ja välineiden hankkiminen sekä alatietouden lisääminen.

Omaan opiskelijaryhmään tutustumista sekä olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi tulemista edesautetaan esimerkiksi ryhmäytymisharjoituksilla ja opiskeluryhmän yhteisillä sopimuksilla. Ryhmäyttäminen on tärkeässä osassa koko opintojen ajan ja se ehkäisee mm. opintojen keskeyttämistä.

Opintojen alussa opiskelijaa tiedotetaan aiemman hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mahdollisuuksista sekä tuetaan omien oppimispolkujen löytämisessä. Näin turvataan opintojen joustava sujuminen ja eteneminen.

Opintojen edetessä opiskelijan taito suunnitella ja ohjata omaa opiskeluaan kasvaa. Opiskelijaa tuetaan tekemään tietoisia ja suunnitelmallisia valintoja koulutusohjelmaopinnoissa ja valinnaisopinnoissa. Opiskelijaa autetaan ymmärtämään valintojensa merkitys ja seuraukset ammatillisen suuntautumisen ja oman urasuunnitelman kannalta.

Opintojen etenemistä seurataan seuraavien menetelmien kautta:

  • Jaksopalaverit/Check point
  • oppimisen- ja osaamisen seuranta
  • Opiskelija seuraa opintojen etenemistä (WinhaWille)
  • Uusintamahdollisuuksista tiedottaminen
  • HOJKS:n ja HOPS:n päivitykset yhdessä opiskelijan kanssa

Opintojen loppuvaiheessa ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja yhteistyössä tarkastavat, että opiskelijalla on kaikki opinnot suoritettu. Opinto-ohjaaja antaa ohjausta jatko-opintojen ja oman urapolun suunnittelussa. Ohjauksella tuetaan myös opiskelijaa hänen työuraansa liittyvissä ratkaisuissa sekä työelämään sijoittumisessa.

Ohjauksen eri toimijoiden muodostama verkosto ja moniammatillinen yhteistyö luovat Stadin ammattiopiston ohjauksellisen kokonaisuuden, jossa ohjauksen eri tehtävät integroituvat toisiinsa. Ohjauksen eri toimijat huolehtivat yhteistyössä opiskelijoiden kasvatus-, ohjaus- ja opetustyöstä.

Stadin ammattiopistossa ohjauksen kokonaisuus käsittää kolme osa-aluetta:

  • opiskelun ja oppimisen ohjaus ja opintoneuvonta
  • persoonallisen kasvun tukeminen ja psykososiaalinen tuki
  • ammatillisen kasvun ja urasuunnittelun ohjaus
ohjauksen kehat

Ohjauksen osa-alueet ovat osaksi päällekkäisiä ja kaiken keskiössä on ammattiin opiskeleva nuori. Periaatteena on, että asiantuntijuuden tarpeen kasvaessa mukaan ohjausprosessiin otetaan erikoistuneempia tahoja. Mitä vaativampaa ohjausta opiskelija tarvitsee, sitä pidemmälle erikoistunutta ohjaushenkilöstöä on käytettävissä.

Liitteessä olevaan ohjaussuunnittelmaan on koottu eri toimijoiden keskeisimmät tehtävät opiskelijoiden ohjauksessa sekä tarkempi kuvaus ohjauksesta opintojen eri vaiheissa ja ohjauksen toimintaperiaatteista.