5.7 Opiskeluhuollon sekä kotien kanssa tehtävän yhteistyön periaatteet

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Ennaltaehkäisevän toiminnan tulee olla opiskeluhuollon painopisteenä. Opiskeluhuoltopalvelut kuuluvat kaikille Stadin ammattiopistossa opiskeleville mukaan lukien Valma-koulutuksen sekä Stadin aikuisopiston opiskelijat.

Oppilaitoksessa opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuolto on kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu opiskeluyhteisön hyvinvoinnista ja oppimisympäristöjen turvallisuudesta on oppilaitoksen henkilökunnalla. Opiskeluhuoltohenkilöstö toimii henkilökunnan tukena opiskeluhuoltoon liittyvissä asioissa.

opiskeluhuoltokaavio

Opiskeluhuollon kokonaisuus muodostuu yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta. Pedagogisen tuen kokonaisuus on kuvattu Oppimisen tuen suunnitelmassa.

Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on vastata opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista opiskeluhuollon osa-alueet huomioon ottaen. Ryhmää johtaa rehtori tai tehtävään nimetty toimialarehtori. Ryhmään kuuluu vastaava psykologi, vastaava kuraattori, terveydenhoitajien esimies, koordinoiva opinto-ohjaaja, erityisopetuksesta vastaava toimialarehtori, STAO ry:n hallituksen edustajat (2), opettajien edustajia, opiskelupalveluista vastaava apulaisrehtori sekä jokaiselta toimialalta joko apulaisrehtori tai koulutuspäällikkö. Ryhmään voi kuulua myös lääkäri ja muita asiantuntijoita sekä huoltajien edustus. Ryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa lukuvuoden aikana.

Toimipaikkakohtaiset hyvinvointiryhmät laativat toimipaikkakohtaisen opiskeluhuollon toteuttamissuunnitelman opiskeluhuoltoryhmän linjausten mukaisesti sekä arvioivat ja raportoivat sen toteutumisesta lukuvuosittain. Lisäksi hyvinvointiryhmien tehtävänä on yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Ryhmää johtaa apulaisrehtori tai koulutuspäällikkö. Ryhmään kuuluu kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, opinto-ohjaajia ja erityisopettaja ja opettajien edustajia sekä opiskelijoiden edustus. Ryhmään voi kuulua myös lääkäri, psykiatrinen sairaanhoitaja ja muita asiantuntijoita, opiskelijatoiminnan koordinaattori sekä huoltajien edustus. Ryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa lukuvuoden aikana.

Yllämainituissa ryhmissä ei käsitellä yksittäisen opiskelijan tai ryhmän asioita, vaan ne kuuluvat yksilöllisen opiskeluhuollon tapauskohtaisesti koottavan asiantuntijaryhmän vastuulle.

opisk_huotlto nuolikaavio

Stadin ammattiopiston opiskelijoille turvataan oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät palvelut. Palvelujen kokonaistarvetta arvioitaessa otetaan huomioon opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä opiskeluyhteisöön ja oppimisympäristöihin liittyvät tarpeet. Arviota laadittaessa hyödynnetään monipuolisesti näihin liittyviä selvityksiä, opiskeluhuollossa muodostunutta tietoa sekä huoltajilta ja erityisesti opiskelijoilta saatavaa palautetta.

Opiskeluhuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään moniammatillisesti.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon (tai muuhun terveyskeskuksen toimintayksikköön). Hoidon tarpeen arviointi ja hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä terveydenhuoltolain 51 pykälän mukaisesti.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat opiskeluterveydenhuolto, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen opiskeluhuolto, jota toteutetaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena on myös varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia ja huolehtia tarvittavien yksilöllisten tukitoimien järjestämisestä.

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla edistetään opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi edistetään ja seurataan opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon lähtökohtana on opiskelijan ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Lähtökohtana on aikuistuvan nuoren itsenäisyyden tukeminen sekä huoltajien osallistuminen. Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan käytettävissä olevista opiskeluhuollon palveluista sekä tarvittaessa annettaan henkilökohtaista ohjausta käytettävissä olevista opiskeluhuollon palveluista.

Opiskeluyhteisön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja oppilaitoksen toimintaa. Opiskeluhuolto kuuluu kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien ja opiskelijahuolto-palveluista vastaavien työntekijöiden tehtäviin ja on osa heidän päivittäistä toimintaansa. Opiskeluhuoltohenkilöstö toimii henkilökunnan tukena opiskelu-huoltoon liittyvissä asioissa.

Rehtori vastaa yhteisöllisen opiskeluhuollon kokonaisuuden toimimisesta. Rehtorin tai nimetyn toimialarehtorin johtama opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi opiskelu-huoltoa ottaen huomioon kaikki sen osa-alueet. Toimipaikkakohtaisten hyvinvointiryhmien tehtävänä on huolehtia oppimisympäristöjen terveellisyyteen, turvallisuuteen sekä oppilaitosyhteisön hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien ja toimien toteutumisesta.

Kotien kanssa tehtävää yhteistyötä tehdään Stadin ammattiopistossa jo ennen siirtymää toiselle asteelle. Yhteistyö jatkuu opintojen alusta täysi-ikäisyyteen asti, ja mahdollisesti siitä eteenpäin. Yhteistyön muotoja ovat mm. tiedottaminen, oppimisen tukeen liittyvät tapaamiset, kotiväenillat aloittaville ja jatkaville opiskelijoille, avoimet ovet sekä yhdistykset ja -toimikunnat. Myös opiskeluhuoltoa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

Opiskeluhuoltoryhmässä ja hyvinvointiryhmissä tulee olla opiskelijajäseniä ja jäseniksi voidaan valita myös huoltajia. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua opiskeluhuollon suunnitteluun sekä verkon välityksellä että huoltajien ja oppilaitoksen yhteistyötä varten järjestetyissä tilaisuuksissa. Lukuvuoden alussa opiskelijoille ja huoltajille tiedotetaan opiskeluhuollon suunnittelusta, toteuttamisesta sekä yksittäisen opiskelijan asioiden käsittelyyn liittyvistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä oppilaitoksen oppailla, tiedotteilla, internet-sivuilla, muiden sähköisten viestitys-kanavien kautta sekä vanhempainilloissa. Näiden tietojen tulee olla myös jatkuvasti helposti saatavilla.

Opiskelijaa koskevissa opiskeluhuollollisissa kysymyksissä lähtökohtana on, että asian käsittelyssä tulee saada opiskelijan suostumus tai jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumus. Opiskeluhuollon toiminnassa otetaan huomioon opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuollon asiakkaan tilanteissa, joissa hän on riittävän kehittynyt arvioimaan käsiteltävänä olevaa asiaansa ja ottamaan itsenäisen vastuun siitä. Jos opiskelija haluaa kieltää huoltajiensa osallistumisen asian käsittelyyn tai asiaan liittyvien tietojen antamisen huoltajille, tekee arvion tilanteesta sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö sen mukaisesti, onko kyse enemmän sosiaalialan vai terveydenhuollon avun tarpeesta.

Yhteistyössä huoltajan kanssa noudatetaan Oppimisen tuen suunnitelmassa kuvattuja periaatteita. Toimipaikkakohtaiset hyvinvointiryhmät suunnittelevat kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä ja arvioivat sen toteutumista.

Opiskeluhuollon kokonaisuus ja toiminta kuvataan yksityiskohtaisemmin opetussuunnitelman liitteenä olevassa Opiskeluhuoltosuunnitelmassa.