1.1 Ammattialan kuvaus

Audiovisuaalisilla viestintätuotteilla ja -palveluilla tarkoitetaan mm. valokuvia, elokuvia,  video-, radio- ja tv-ohjelmia, pelejä ja ohjelmia, digitaalisia elokuvatallenteita, äänitallenteita, tapahtumateknisiä palveluja sekä verkko- ja mobiilipalveluja. Alan yritysten koot vaihtelevat yhden hengen yrityksistä suuriin kansainvälisiin yhtiöihin. Media-assistentit osallistuvat viestintätuotteiden ja -palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen pääasiassa ns. suorittavan tason työtehtävissä.

Audiovisuaalisen viestinnän alalla internet ja siihen liittyvien sovellusten ja tekniikoiden osaaminen on noussut entistä merkittävämpään asemaan. Viestintä on laajentumassa kaikilla toimialoilla yhä enemmän tietoverkkoihin, jotka ovat tulleet merkittävänä osana entisten toimintojen rinnalle. Verkko-osaamisen tarve audiovisuaalisen viestinnän alalla tarkoittaa sisältöelementtien versiointia, verkkotekniikoiden hallintaa ja verkkoviestinnän luonteen ymmärrystä. Internet tuo oman vaateensa myös kielitaitoon, sillä usein kommunikointi ja sisällöt ovat verkossa englanniksi.  Audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoa suorittavalla kompetensseina voivat olla myös peliteollisuuden tarpeet.

Tekniikan hallinta on audiovisuaalisen alan osaamisen lähtökohta, jonka pohjalle rakennetaan luovaa ja esteettistä näkemystä. Ilmaisun ja kerronnan osuutta assistenttitason tehtävissä ei voida kuitenkaan erottaa, vaan ilmaisun ymmärtäminen liittyy olennaisena osana myös teknisiin työtehtäviin. Koko työprosessin läpikäyminen alan koulutuksessa on ensisijaisen tärkeää, koska yhden työprosessin läpivienti yhden tekijän toimesta on alalla yhä tyypillisempää. Laajoissa tuotannoissa työryhmän yksilösuoritukset puolestaan integroituvat toisiinsa, jolloin koko työprosessin tunteminen on olennaista.

AV-viestinnän ala pääkaupunkiseudulla

AV-viestinnän alan työpaikat painottuvat Suomessa pääkaupunkiseudulle. Alan toiminta on monipuolista elokuva- ja tv-tuotannoista, digitaalisista julkaisusta, markkinointiviestinnän tuotteista, peli- ja mobiilijulkaisuista ääni- ja tallennetuotantoon. Myös pääkaupunkiseudun kulttuurilaitokset ja -tuotannot sekä festivaalit työllistävät monipuolisesti AV-viestinnän osaajia.

Tyypillistä alalle on voimakas kehitys: tekniikat, julkaisutavat ja media-alan muutokset vaikuttavat alan osaajien tarpeeseen. Näistä syistä alalla edellytetään jatkuvaa osaamisen päivittämistä ja uudistumiskykyä. Koulutus rakentuu laaja-alaiselle osaamispohjalle, jotta koulutus pystyy vastaamaan jatkuvassa muutoksessa olevaan toimintakenttään.

Työpaikat ovat usein freelancer-pohjaisia. Oman osaamisen markkinointi, yrittäjyystaidot ja ammatillisen verkoston rakentaminen ovat tärkeä ammatillinen osa-alue. AV-viestinnän ala on myös globaali toimintakenttä: mitä kansainvälisemmin tuotteita markkinoidaan sitä kansainvälisempi on myös työympäristö myös pääkaupunkiseudun yrityksissä. Pääkaupunkiseutu tarjoaa AV-viestinnän osaajalle monipuolisen työkentän, joka vaatii vahvan perustan ammattitaidon kehittymiselle, osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja kykyä markkinoida omaa osaamista työnantajille.

Stadin ammattiopiston paikallisena kouluttajana

Stadin ammattiopiston audiovisuaalisen viestinnän opetus palvelee alan toimijoita pääkaupunkiseudulla ja kouluttaa heille osaavia työntekijöitä. Koulutus antaa valmiuksia myös itsenäisen ammatinharjoittajan työhön.

Stadin ammattiopiston AV-alan  ammatillinen koulutus seuraa aktiivisesti  alueen  muuttuvia työtehtäviä ja toimintamalleja, jotta se pystyy reagiomaan mahdollisimman nopeasti alan jatkuvasti muuttuvaan työkenttään. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon kuuluu seuraavia paikallisesti tarjottuja tutkinnon osia, jotka vastaavat alueen elinkeinoelämän tarpeeseen:

AV-vahtimestarin tehtävissä toimiminen 15 OSP

AV-vahtimestarin tehtävät ovat keskeisenä osa-alueena tapahtumia järjestävissä yrityksissä ja yhteisöissä. Pääkaupunkiseudulla on kysyntää erityisesti kyseisten taitojen osaajille.  Tutkinnon osan keskeistä sisältöä on av-tekniikan (valo, ääni, kuvalähteet) hallinta ja soveltamiskyky.  Keskeistä on myös resurssien vaatimien rajoitteiden ymmärtäminen.

Digitaalisen markkinointiviestinnän toteuttaminen 15 osp

(Suuntautumisvaihtoehto digitaalinen viestintä)

Pääkaupunkiseudulla markkinointiviestinnän toimistoissa on kysyntää erityisesti digitaalisen markkinointiviestinnän osaajista. Markkinoinnin ja mainonnan tehtävät työllistävät myös muiden toimialojen yrityksissä. Tutkinnon osan keskeistä sisältöä ovat digitaalisen median eri osa-alueiden hallinta, digitaalisen markkinointiviestinnän keinot ja kanavat, digitaalinen sisällöntuotanto (teksti, kuva, grafiikka, video, animaatio) sekä blogit ja sosiaalinen media.

Dokumentti- ja reportaasituotanto 15 osp

(Suuntautumisvaihtoehto liikkuva kuva)

Lyhyet dokumenttielokuvat, uutis-insertit ja reportaasit ovat tämän päivän TV-ohjelmiston tärkeätä sisältöä. Uutis-, ajankohtais- ja viihdeohjelmat koostuvat lyhyistä inserteistä: haastatteluista, sketseistä, erilaisten tapahtumien taltioinneista jne. Työelämässä näitä tuotantoja tehdään usein yksin tai parin hengen ryhmissä. Julkaisukanavana on yhä useimmin internet ja muu sosiaalinen media, joita televisio-ja tuotantoyhtiöt, eri alojen yritykset ja yksityisetkin käyttävät ohjelmiensa, videoidensa sekä muun niihin liittyvän mediasisällön esittämiseen. Tuotannot, joita esim. netti-tv-kanavat esittävät, palvelevat alueellisia ja paikallisia työelämän tarpeita hyvin laajasti. Tällaisessa työympäristössä toimiminen edellyttää monipuolisia valmiuksia toimia audiovisuaalisella alalla. Niin teknistä, esteettistä kuin sisällöllistäkin osaamista vaaditaan, koska käytännössä yksi henkilö voi tehdä kaiken esituotannosta julkaisuun. Lisäksi vaaditaan tuotannon taloudellisten arvojen ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä sekä taitoa markkinoida omaa työtänsä ja osaamistansa. Suurin osa media-alan toimijoista ja työnantajista on pääkaupunkiseudulla.

kalustomestarin tehtävissä toimiminen 15 OSP

Kalustomestarin tehtävät ovat keskeinen osa audiovisuaalisen tuotantojen toteuttamisessa. Kalustomestari toimii audiovisuaalisen alan kalustovuokraamoissa, kalustovarastoissa jne. Tutkinnon osan sisältö tarkistetaan säännöllisesti vastaamaan nykyistä tilannetta AV-kaluston suhteen, seuraten teknologian kehittymistä

Mobiilipelituotannon toteuttaminen 15 osp

(Suuntautumisvaihtoehto peliala)

Valtaosa pääkaupunkiseudun peliyrityksistä toimii mobiilipelisektorilla. Tutkinnon osan sisältö tarkistetaan säännöllisesti vastaamaan paikallisten yritysten käytäntöjä ja työkulkua . Pelialan työelämän edustajat voivat olla mukana myös opetuksen toteuttamisessa.

Netti-tv-tuotannon toteuttaminen 15 osp

(Suuntautumisvaihtoehdot AV- ja tehostetuotanto)

Pääkaupunkiseudun AV-viestinnän alalla ovat lisääntyneet tuotannot, joissa hyödynnetään laajasti eri digitaalisen median alueita. Varsinkin monikameratuotantoina toteutettaville ja internetiä jakelukanavana hyödyntäville live-streaming-tuotannoille on yhä enemmän kysyntää. Palveluita hyödynnetään sekä kertaluonteisesti erilaisten tilaisuuksien, kuten seminaarien, koulutustapahtumien ja konserttien levittämisessä, että päivittäistuotannoissa. Varsinkin Helsingin kantakaupungin alueella toimii lisäksi useita eri kaupunkitelevisioyhteisöjä, joita ylläpitävät erilaiset järjestöt ja yksityiset toimijat. Painomedian puolella tapahtuneen murroksen myötä myös perinteiset lehtitalot soveltavat netti-tv-tuotantoja julkaisutoiminnassaan.

Netti-tv-tuotannoille on tyypillistä ajankohtaiset aiheet, dokumentaarinen ote tekemiseen ja erittäin nopealla aikataululla toteutettavat tuotantoprosessit. Netti-tv-tuotannot vaativat tekijöiltään ongelmanratkaisutaitoja, stressinsietokykyä, hyviä sosiaalisia valmiuksia sekä tv-tuotannoissa ja verkkoviestinnässä tarvittavia teknisiä taitoja.

Tutkinnon osan keskeistä sisältöä ovat dokumentaarisen videotuotannon ja verkkoviestinnän eri osa-alueiden hallinta, tiimityötaidot sekä yrittäjyyteen ja liiketoimintaan liittyvät valmiudet. Tutkinnon osa toteutetaan yhteistoiminnallisena työelämälähtöisenä kokonaisuutena.

Valokuvauksen ammattiprojektien toteuttaminen 15 osp

(Suuntautumisvaihtoehto valokuva)

Valokuvaajan työssä projektimainen työtapa on hyvin tyypillinen pääkaupunkiseudun toimintaympäristössä, jossa työsuhteet ovat harvemmin vakituisia. Sen sijaan pääkaupunkiseutu mm. vilkkaana kulttuurielämän keskuksena tarjoaa freelancer-tyyppisen työympäristön AV-viestinnän alan ammatinharjoittamiselle. Tutkinnon osassa tuetaan verkostoitumista erilaisten toimijoiden kanssa, mikä parantaa opiskelijoiden asemaa työmarkkinoilla valmistumisensa jälkeen.

Äänityön projektityöskentely 15 osp

(Suuntautumisvaihtoehto ääni)

Pääkaupunkiseudun AV-viestinnän äänituotannon työelämälle on tyypillisiä monimuotoiset projektilähtöiset tuotantotavat. Tutkinnon osa antaa tärkeitä valmiuksia tähän projektityöskentelyyn musiikkituotannon ja liikkuvan kuvan tuotantojen työtehtävissä. Näitä audiovisuaalisen tuotannon äänityön perustaitoja hyödynnetään alalla lähes kaikissa tuotantoprosesseissa, esim. tv-, elokuva-, animaatio- ja pelituotannon äänityön osuudessa.

Pääkaupunkiseudun audiovisuaalisten tuotantorakenteiden muutoksen suunta on ollut pois vanhoista institutionaalisista rakenteista kohti joustavia toimijoita ja digitaalisia työkuvia. Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa mahdollistaa Stadin ammattiopiston audiovisuaalisen alan koulutuksen nopean reagoinnin työelämän tarpeisiin sekä muuttuviin tuotantoprosesseihin ja -teknologioihin.