4.1.1 Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan audiovisuaalisissa tuotannoissa omassa roolissaan. Hän saa laaja-alaiset perusteet AV-viestinnän alan eri tehtäviin.

Tämä tutkinnon osa on yhteinen kaikille suuntautumisvaihtoehdoille.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • noudattaa aikatauluja ja työohjeita
 • työskennellä osana työryhmää
 • toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti
 • noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä
 • noudattaa tekijänoikeuksia
 • käyttää kunkin ammattialan termistöä
 • käyttää tietokoneiden käyttöjärjestelmiä ja alan keskeisiä sovelluksia
 • kirjoittaa asiatyylistä ja ilmaisullista tekstiä eri tarkoituksiin
 • hyödyntää sommittelua, värioppia ja typografiaa työtehtävissä
 • dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia
 • hyödyntää mediakulttuurin lajityyppejä ja tyylisuuntia toteutuksessa
 • tulkita käsikirjoituksia ja hyödyntää kerronnan teoriaa toteutuksessa
 • valaista, kuvata, äänittää ja editoida kuvakerronnallisen kokonaisuuden tekemänsä suunnitelman mukaisesti
 • tallentaa ja editoida äänikerronnallisen kokonaisuuden tekemänsä suunnitelman mukaisesti sekä versioida sen eri käyttötarkoituksiin
 • rakentaa ja käyttää valaisu-, projisointi- ja äänentoistojärjestelmiä tekemänsä suunnitelman mukaisesti
 • valaista kuvauskohteita, ottaa, käsitellä ja valmistaa valokuvia eri käyttötarkoituksiin tekemänsä suunnitelman mukaisesti
 • valmistaa graafisia viestintätuotteita kuvankäsittely-, grafiikka-, taitto- ja editorisovelluksilla tekemänsä suunnitelman mukaisesti
 • käsitellä ja valita tiedostomuodot, väriavaruudet ja resoluutiot eri käyttötarkoituksiin
 • hyödyntää verkkoteknologioita tiedonsiirrossa sekä verkkopalveluiden rakentamisessa ja ylläpidossa
 • käyttää eri tilanteisiin ja olosuhteisiin sopivia työvälineitä ja -tapoja
 • havainnoida ympäristöä ja sen kohteita tilanteen tallentamisen näkökulmasta.
Kirijakso
Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla ei tarvitse olla ennakkotietoja. Syventäviä moduuliosia suorittaessa tulee olla perusmoduuli suoritettu.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna kaikilla suuntautumisvaihtoehdoilla
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä lokaatioissa.Tuotantoihin voidaan integroida yhteisiä opintoja.Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään ensisijaisesti lähiopetusta, sekä myös työskentelyä pienryhmissä opettajan ohjauksessa.

Mahdollisesti saatavilla olevia verkkomateriaaleja ja manuaaleja voidaan hyödyntää soveltuvissa määrin. Englanninkielisiä alan tietokoneohjelmistoja käytetään kaikissa moduuliosissa.

Harjoitukset toteutetaan yksilötyönä tai muutaman opiskelijan ryhmissä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ja lopputuotteita näyttöportfolioon, joka toimii tutkinnon osan näyttönä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
 Kokonaisuuden voi suorittaa näyttöportfoliolla. Portfolion täytyy laajuudeltaan, sisällöltään ja dokumentoinniltaan toteutua siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tuotantoihin voidaan integroida yhteisiä opintoja.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen.Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen sekä avaintaitojen hallinta.

Ammattietiikka:
Ammattimaisten, teknisten sekä taiteellisten laatukriteereiden sekä eettisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Estetiikka:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää
tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi