Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KUUTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

PEREHTYMINEN AV-TUOTANTOON

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
AV-viestinnän tuotantoympäristössä toimiminen: kalusto- ja tilavaraukset. lupakäytännöt sekä  AV:n sisäisten viestintävälineiden käyttö Opiskelija tutustuu AV-viestinnän toimintaympäristöön: tiloihin, käytänteisiin ja sähköisiin järjestelmiin.
Ryhmäytyminen ja tiimityövalmiuksien kehittäminen Opiskelija oppii tuntemaan työryhmänsä ja hän tutustuu oman suuntautumisvaihtoehtonsa ryhmään. Tärkeässä osassa tässä on ryhmätyönä tehtävät AV-viestinnän alan ensimmäiset työtehtävät, jotka edellyttävät yksilösuoritusten ohella yhteistyötaitoja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee toimintaympäristöä ja työvälineitä. Oppimisprosessissa keskeistä on orientaatio ja aloitus. Opiskelija saa välineet toimimiseen, mutta myös tiedon siitä, mistä tukea ja lisätietoa on saatavilla. Opiskelijaa ohjataan aktiiviseksi oma-aloitteiseksi toimijaksi.
Muuta tietoa  Toimintakokonaisuus aloittaa tutkinnon osan. Siinä opitaan alan ja oppilaitoksen toimintaympäristöön liittyviä välttämättömiä taitoja. Kokonaisuus liittyy kiinteästi muihin tutkinnon osien toimintakokonaisuuksiin.

VALOKUVAUKSEN JA GRAAFISEN SUUNNITTELUN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kuva, teksti ja grafiikka ilmaisuvälineenä sekä kuvailmaisun perusteisiin ja tekijänoikeuksiin tutustuminen Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella. Töitä ohjataan sekä opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella että itsenäisen tiedonhaun kautta.
Järjestelmäkameran perustekniikan tunteminen Opiskelija tutustuu harjoitustehtävien kautta valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perustekniikoihin ja soveltaa oppimaansa tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija saa valmiudet käyttää ammattimaisia ohjelmia.
Kuvankäsittelyn ja taiton perustyökalujen ja tekniikoiden tunteminen ja graafisen suunnittelun perustaidot Oppimisprosessissa keskeisiä ovat lähiopetuksen harjoitustyöt sekä itsenäinen ohjelmien kertaus ja osaamisen täydentäminen.
Opiskelija oppii tunnistamaan tärkeimmät kirjaintyylit ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. Tätä harjoitellaan erilaisten oppimistehtävien kautta.Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa erilaisten harjoitusten avulla opiskelijaa tuottamaan tarkoituksenmukaista kuvaa ja viestintämateriaalia.  Töitä ohjataan sekä opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella että itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan. Olennainen osa palautetta ja oppimista on myös vertaisryhmässä käydyt keskustelut.  Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan työprosessin aikana.

ANIMAATIOTUOTANNON TOTEUTTAMINEN 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Väriopin ja sommittelun perusteet Opiskelija hankkii osaamista väri-ilmaisusta ja tarvittavista kuvataiteellisista menetelmistä. Hän tuntee yleisemmät värin ominaisuudet ja väririnnastukset ja osaa käyttää niitä omissa töissään.
Stopmotion / timelapse

2D-animaation perusteet

Digitaalisen äänen perusteet

Opiskelija tutustuu harjoitusten kautta animaation perustekniikoihin ja osaa toteuttaa niillä lyhyitä animaatioita. Opiskelija saa valmiudet käyttää animaatio-ohjelmia. Opiskelija saa valmiudet äänen ja kuvan yhdistämiseen animaatioon.

Menetelminä luennot, harjoitukset, opintokäynnit ja itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelija tekee monipuolisesti animaation ja kuvailmaisun harjoituksia. Töitä ohjataan sekä opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella että itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan. Olennainen osa palautetta ja oppimista on myös vertaisryhmässä käydyt keskustelut sekä itsenäinen ohjelmien kertaus ja osaamisen täydentäminen.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan työprosessin aikana.

Muuta tietoa Animaatiotuotannossa osaamista voidaan laajentaa myös muihin animaatiotekniikoihin esim. 3D ja pelituotantoon.

ELOKUVA- JA ÄÄNITUOTANNON TOTEUTTAMINEN 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutkinnon osassa opiskelija oppii ammatilliset perusteet elokuva- ja äänituotannon työtehtävistä, työprosesseista, työvälineistä ja työympäristöistä. Opiskelija toteuttaa kokonaisuudessa lyhyen tuotannon parityöskentelynä.
Käsikirjoitus ja kerronta
Videokuvaus
Editointi
Valaisu ja laitetekniikka
Opiskelija oppii työskentelemään osana työryhmää. Opiskelija oppii valaisemaan, kuvaamaan, äänittämään ja editoimaan kuvakerronnallisen kokonaisuuden tekemänsä suunnitelman mukaisesti.
Kenttä-ääni Opiskelija tutustuu ammattimaiseen kenttä-äänitykseen, äänityön teoreettisen sekä teknisen perusteisiin. Hän oppii käyttämään koulun kenttä-äänityskalustoa, sekä kenttä-äänityksen työtehtävät ja turvallisen, ammattimaisen työtavan työskennellä työryhmässsä osana tuotantoprosessia. Harjoitustöinä toteutetaan lyhyitä kenttä-äänitysharjoituksia pienryhmissä opettajan ohjauksessa.
Hän tutustuu ammattimaisiin äänitallentimien, mikrofonien ja muiden äänitysvälineiden käytöön. Hän tutustuu äänitarkkailun perusteisiin.
Digitaalisen äänen perusteet Opiskelija tutustuu digitaalisen äänijärjestelmän teoreettisiin ja teknisiin perusteisiin. Hän tutustuu ammattimaisen äänityöaseman käytöön.
Äänisuunnittelu Opiskelija tutustuu audiovisuaalisten tuotteiden ammattimaisen tuotantoprosessin äänisuunnittelun teorian, tuotantoprosessin ja työtehtävien perusteisiin. Hän oppii käyttämään äänitehostekirjastoja ja tuotantoverkkoympäristöä äänitehostetyöskentelyssä. Harjoitustyönä toteutetaan yksilötyöskentelynä äänisuunnittelun harjoitus äänityöasemalla sekä ilman visuaalista vastinetta, että visuaaliseen vastineeseen.
”Matka”-elokuvan kuvaukset Opiskelija oppii työskentelemään elokuvan kuvauksissa ja työryhmässä, sekä suunnittelemaan ammattimaisesti tuotantoprosessia. Harjoitustyönä toteutetaan ”Matka” –elokuvan tuotantoprosessin kuvaukset-osuus yhteistyönä liikkuvan kuvan linjan kanssa.
Studioajokortti Opiskelija oppii ammattimaisessa äänistudioympäristössä työskentelyn turvalliset työtavat, sekä tekniset perustaidot. Hän oppii myös studiotyöskentelyn työtehtävien perusteet.
Akustiikan perusteet Opiskelija oppii akustiikan peruskäsitteet ja ilmiöt. Hän oppii ymmärtämään ääntä fysikaalisena ilmiönä ja oppii hyödyntämään oppimaansa äänituotannon työtehtävissä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Töitä ohjataan sekä opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella että mahdollisesti itsenäisen tiedonhaun kautta. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan työprosessin aikana.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan. Olennainen osa palautetta ja oppimista on myös vertaisryhmässä käydyt keskustelut.  Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan työprosessin aikana.

Muuta tietoa 

VERKKOJULKAISUN JA NÄYTTÖPORTFOLION TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Verkkojulkaisun perusteet Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa harjoitusten  ja itsenäisen työskentelyn avulla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

HTML-editorin ja / tai julkaisujärjestelmän perustyökalujen ja tekniikoiden tunteminen Työvälineinä käytetään html-editoria ja/tai julkaisujärjestelmää.

Verkkopalvelut ja julkaisu -osiossa opiskelija tutustuu sivunkuvauskieliin ja rakentaa verkkoalustan näyttöportfoliolle.

Kuva-, teksti-, video-  ja äänimateriaalin käsittely ja optimointi verkkoon sopivaksi Näyttöportfolion rakentamisessa opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan näyttöportfolioon, joka toimii Audiovisuaalisen tuotannnon toteuttaminen -tutkinnon osan näyttönä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan työprosessin aikana. Opettaja ohjaa porfolion rakenteen luomisessa. Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan.
Muuta tietoa  Tuotantoon voi integroida yhteisiä aineita seuraavasti: äidinkieli näyttöportfoliossa.Verkkojulkaisun osaamista voidaan laajentaa myös ohjelmointiin.

TAPAHTUMATUOTANNON TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Valmiudet rakentaa pienimuotoisia esitysteknisiä kokonaisuuksia Opiskelija hankkii oppimisprojektina osaamista tapahtumatuotannosta. Opiskelija toimii vastuullisena jäsenenä osana työryhmää, joka toteuttaa pienimuotoisen esitysteknisen kokonaisuuden. Opiskelija voi myös hankkia osaamisensa dokumentaatiolla ammattimaisesta tapahtumateknisestä tuotannosta.
Taiteen ja mediakulttuurin ymmärrys Opiskelija laajentaa ymmärrystään taiteen ja mediakulttuurin alueelta monipuolisissa oppimisympäristöissä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan työprosessin aikana.

Arviointi tapahtuu ryhmä-, itse- ja vertaisarviointina. Palautetta voi antaa myös asiakas.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan.

Muuta tietoa 

Tutkinnon osan arviointi