4.2.1 Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tutustuu soveltaviin animaatio- ja tehostetuotannon tekniikoihin ja toteuttaa niitä hyödyntäen yhteistoiminnallisen AV-alan tuotantoprojektin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • käyttää ammattialan termistöä
 • mallintaa ja visualisoida objekteja tehtyjen suunnitelmien pohjalta
 • luoda suunnitelman mukaisia pintakuviointeja objekteille
 • valaista virtuaalisilla valaisutekniikoilla kolmiulotteisia näkymiä
 • animoida objekteja eri menetelmiä käyttäen
 • työstää ja testata kustannustehokkaasti animaatiohahmojen liikkeitä
 • optimoida työprosessin teknisiä vaiheita
 • renderoida kuvamateriaalia eri formaatteihin sekä versioida työtiedostoja eri sovelluksiin
 • tehdä kuvamateriaaliin korjauksia ja tehosteita
 • upottaa kuvamateriaalia väri- ja tasoavainnuksella sekä kerrostaa kuvamateriaalia eri lähteistä
 • soveltaa animaation perusperiaatteita erilaisiin käyttötarkoituksiin
 • hyödyntää puheen, musiikin ja äänitehosteiden mahdollisuuksia toteutuksessa
 • julkaista animaatioita ja laatia tehosteita eri viestintävälineiden vaatimiin formaatteihin.
Kirijakso

Opiskelija hallitsee valokuvauksen perusteet ja osaa toteuttaa itsenäisesti videotekniikalla toteutettavan tuotoksen. Opiskelija osaa tallentaa kuvaa videolle, editoida tuotettua materiaalia ja lisätä siihen kuvaa tukevan ääniraidan.
Tutkinnon osan sijoittuminen Tehostetuotanto:

2. vuoden syksy

Tehostetuotannon ajoituskaavio

Games & Animation PK:

3. vuosi 2. ja 3. jakso (työssäoppimalla)

Games & Animation YO:

2. vuosi 3. ja 4. jakso (työssäoppimalla)

Games & Animation ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tehostetuotanto:

Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä yhteistoiminnallisena projektina osin oppilaitoksen ulkopuolella. Projekti pyritään toteuttamaan työelämälähtöisenä asiakastyönä. Projektista laaditaan tuotantosuunnitelma ja se toteutetaan työn edellyttämissä toimintaympäristöissä oppilaitoksessa ja kuvauspaikoissa oppilaitoksen ulkopuolella. Toteutettu tuotos tehdään julkaisuvalmiiksi teokseksi kulloisenkin julkaisualustan edellyttämässä muodossa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja tutkivan oppimisen menetelmiä.

Projekti toteutetaan pienryhmissä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.

Games & Animation: työssäoppimalla

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Yrittäjyysopinnot.
Muuta tietoa
Tehostetuotannon suuntautumisvaihtoehdossa
tutkinnon osassa tehdään yhteistoiminnallisena projektityönä audiovisuaalinen teos, jonka tuotantoprosessissa hyödynnetään erilaisia animaatio- ja tehostetekniikoita. Tuotanto pyritään soveltuvissa määrin integroimaan yrittäjyysopintoihin ja se pyritään toteuttamaan yhteistyössä oppilaitoksen ulkopuolisten työelämän edustajien kanssa.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Projekti tutkinnon osassa pyritään toteuttamaan asiakastyönä ja yhteistyössä oppilaitoksen ulkopuolisten työelämän toimijoiden kanssa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi