4.2.16 Tapahtumateknisen tuotannon toteuttaminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa käsitellään tapahtumateknisen tuotannon prosessia suunnittelusta tapahtuman toteutukseen, jälkituotantoon, julkaisuun, markkinointiin ja levitykseen.Opiskelija tuottaa tapahtuman sekä toteuttaa tapahtumateknisen tuotannon yhdessä työryhmän kanssa.

Opiskelija harjoittelee tekniikkaa, sisällöntuottamista, tapahtuman rakentamista, sekä media- ja asiakaslähtöistä työskentelyä, markkinointiviestintää ja julkaisemista erilaisiin tarpeisiin ja julkaisukanaviin.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • rakentaa tapahtumateknisestä ääni-, valo- ja projisointikalustosta toimivan kokonaisuuden erilaisissa käyttöympäristöissä
  • käyttää erikoistehosteita esitystilanteissa
  • hyödyntää tilaa, lavastusta ja somistusta tapahtuman rakentamisessa
  • rakentaa ja järjestää turvallisen esiintymisympäristön
  • käyttää erilaisia ripustustekniikoita sekä välineitä muuttuvissa olosuhteissa
  • tehdä ja noudattaa kuormituslaskelmia ripustuksissa ja nostoissa
  • noudattaa turvallisuussäädöksiä ja lainsäädäntöä tapahtumatekniikan rakentamisessa
  • tehdä kalustolle perushuollot ja -korjaukset
  • hakea mahdollisiin teknisiin ongelmiin ratkaisuja
  • huomioida ääni- ja valoalan yrittäjyyden eri muodot, mahdollisuudet ja toimintaperiaatteet.
 Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan pitää tuntea tapahtumatuotannon perusteet ja osata käyttää tapahtumateknisiä laitteita ja tuntea taiteen ja mediakulttuurin ilmiöitä.
 Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuoden 1. ja 2. jakso

AV-tuotannon ajoituskaavio

 Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osassa käsitellään tapahtumateknisen tuotannon prosessia suunnittelusta tapahtuman toteutukseen sekä jälkituotantoon, julkaisuun, markkinointiin ja levitykseen projektioppimisena.

Opiskelija tuottaa tapahtuman yhdessä työryhmän kanssa. Opiskelija osaa suunnitella tapahtumalle sisällön ja sen mukaisen tekniikan sekä toimia annetun aikataulun puitteissa. Tapahtuma voi olla esim. festivaali, näyttely, messu- tai ensi-iltatapahtuma.

Opiskelija osaa valita tapahtumalle sopivat esitystekniset ratkaisut sekä rakentaa äänentoisto-, valo- ja projisointikaluston työturvallisuutta noudattaen. Opiskelija osaa markkinoida tapahtumaa ja omaa osaamistaan hyödyntäen sosiaalisen median kanavia ja verkostoja.

Tutkinnon osa toteutetaan projektioppimisena, josta osa  lähiopetuksena oppilaitoksessa, osa yksilö- ja pienryhmäohjauksena eri työympäristöissä, tapahtumissa ja näyttelyissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään sekä painettuja lähteitä että verkkomateriaaleja ja työelämästä sekä alan toimijoilta saatavaa tietoa, joka dokumentoidaan oppimispäiväkirjaan koko tutkinnon osan työelämälähtöisten toimintakokonaisuuksien suorittamisen ajan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osin työssäoppimalla.Tutkinnon osan voi suorittaa myös vastaavalla asiakaslähtöisellä tapahtumateknisellä projektilla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osalle tyypillisiä toteutustapoja ovat yhteistyöprojektit sekä oman oppilaitoksen että ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Työturvallisuus:
Ammattialan työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja omalta osaltaan turvallisen työympäristön ylläpitäminen.

Ammattietiikka:
Työaikojen noudattaminen ja kestävän kehityksen toimintatapojen käyttäminen, hyvä käytös ja pukeutuminen tilaisuuksien tai tapahtumien luonteen edellyttämällä tavalla.

Asiakaspalvelu:
Asiakaspalvelutilanteessa selkeästi toimiminen ja itsensä ilmaiseminen. Vuorovaikutustilanteiden hallitseminen.

 Yrittäjyys Huomioidaan ääni- ja valoalan yrittäjyyden eri muodot, mahdollisuudet ja toimintaperiaatteet. Ammatillisten verkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen oman työn osaamisessa ja markkinoinnissa osana tapahtumateknistä tuotantoa ja tapahtumaa.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi