Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

TUOTANTOTYÖPAJAAN OSALLISTUMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Tuotantotyöpaja on toimintakokonaisuus, jossa opiskelija
oppii ideoimaan ja suunnittelemaan sisältöjä ja tuottamaan tapahtumateknisiä kokonaisuuksia uutta tekniikkaa hyödyntämällä.

Tapahtumatekniset sisällöt

Ideointi ja suunnittelu

Aikatauluttaminen

Tuottaminen

Markkinointi ja viestintä

Opiskelija suunnittelee tapahtuman yhdessä työryhmän kanssa. Opiskelija perehtyy tapahtumateknisen tuotannon sisältöihin, malleihin ja teknisiin ratkaisuihin ja kykenee soveltamaan niitä tapahtuman suunnittelussa.

Opiskelija oppii hahmottamaan koko tapahtuman tuotantoprosessin työnkulun ja aikatauluttamaan kokonaisuuden.

Opiskelija laatii suunnitelman tapahtumasta. Opiskelija tutustuu myös markkinointikanaviin ja eri viestintämuotoihin.

Oppimispäiväkirja Toimintakokonaisuutta dokumentoidaan oppimispäiväkirjaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja tukee opiskelijoiden ryhmätyöprosessia ja ohjaa opiskelijoita projektinhallinnan näkökulmasta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta
Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan.
Muuta tietoa

TAPAHTUMATEKNIIKAN TOTEUTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ammattitermistö

Esitystekniset ratkaisut ja projisointi

Erikoistehosteet

Ripustustekniikat

Kuormituslaskelmat

Työturvallisuus

Työvälineiden huolto

Tapahtumatekniikan toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii suunnittelemaan tapahtumateknisiä kokonaisuuksia ja vastaamaan teknisesti tapahtuman sisällön vaatimuksiin.

Opiskelija osaa aikatauluttaa tekemistä, arvioida omia suunnitelmiaan ja niiden toteuttamiskelpoisuutta. Opiskelija osaa käyttää tapahtumateknistä kalustoa ja toimia turvallisesti työturvallisuusohjeita noudattaen. Opiskelija osaa valaista, toistaa ääntä ja projisoida sekä valita kaluston tarkoituksen mukaisesti. Opiskelija osaa huomioida tapahtuman tekniikan suunnittelussa mahdolliset erikoistehosteet ja tuottaa sellaisia tarpeen vaatiessa.

Opiskelija osaa toimia ja tehdä suunnitelman mukaisia teknisiä valintoja, tehdä ja noudattaa kuormituslaskelmia ripustuksissa ja nostoissa, ratkaista ongelmatilanteita, testata, huoltaa ja korjata välineistöä sekä noudattaa annettuja aikatauluja.

Menetelmät: luennot, harjoitustyöt, pari- ja pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, palautetilaisuudet, vierailut, dokumentointi, oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja Toimintakokonaisuutta dokumentoidaan oppimispäiväkirjaan.

Oppimisympäristöt: luokkatilat, studio, auditorio, erilaiset työympäristöt, tilaisuudet, tapahtumat ja näyttelyt.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Muuta tietoa

PROMOTUOTANNON TOTEUTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tapahtuman markkinointi ja mainonta

Sosiaalinen media ja verkostot

Oman osaamisen markkinointi

Lainsäädäntö

Säännöt ja sopimukset

Tuottaminen

Projektin hallinta
Julkaisu ja levitys

Promotuotannon toimintakokonaisuudessa opiskelija oppii markkinoimaan ja mainostamaan tapahtumaa sekä hyödyntämään oman osaamisen markkinointia sosiaalisen median ja verkostojen avulla osana tapahtumaa. Opiskelija oppii tuottamaan promomateriaalia ja hyödyntämään sitä eri markkinointitarkoituksissa.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa tapahtumalle promotuotannon yhdessä työryhmän kanssa. Opiskelija jakaa tarvittaessa työtehtäviä, hoitaa sopimukset ja luvat, vastaa oman tiiminsä tuotantopalavereista, tuottaa audiovisuaalista materiaalia, ottamalla still-kuvia, videoimalla ja kirjoittamalla blogitekstejä sekä luo tapahtumalle ”eventin” ja ylläpitää sekä tiedottaa siitä sosiaalisen median eri kanavilla. Opiskelija suunnittelee tapahtuman promo- ja oheismateriaalit ja toteuttaa ne yhteistyössä työryhmän kanssa.

Opiskelija osallistuu tapahtuman järjestämiseen, tuntee ammattialan lainsäädäntöä sekä vastaa tapahtumaa koskevista säännöistä ja sopimuksista. Opiskelija toimii tiiviisti osana työryhmää myös jälkituotannossa ja hoitaa julkaisua ja levitystä, markkinointia ja mainontaa.

Osio voidaan osittain suunnata myös projektilähtöisesti yhteistyökumppanin työn markkinointiin ja viestintään.

Oppimispäiväkirja Toimintakokonaisuutta dokumentoidaan oppimispäiväkirjaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita löytämään erilaisia sisällöllisiä ja teknisiä tapoja toteuttaa markkinointia, mainontaa, julkaisemista ja levitystä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Arviointi tapahtuu ryhmä-, itse- ja vertaisarviointina. Palautetta voi antaa myös asiakas.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan.

Muuta tietoa

FESTIVAALIN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet

Ammattitermistö

Tapahtuman järjestäminen

Tapahtuman rakentaminen

Ammattialan lainsäädäntö

Tekniset ratkaisut

Kaluston testaus ja huolto

Työturvallisuus

Tuottaminen

Yhteistyö ja verkostointi

Projektin hallinta

Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Festivaali-toimintakokonaisuus suoritetaan oppimisprojektina, jossa opiskelija hankkii osaamista tapahtumatuotannosta.

Opiskelija toimii vastuullisena jäsenenä osana työryhmää, joka järjestää ja rakentaa esitysteknisen kokonaisuuden tapahtumalle.

Projektissa opiskelija oppii järjestämään ja vastaamaan tapahtuman järjestämiseen liittyviin haasteisiin.

Opiskelija oppii tuottamista ja vastaa teknisen toteutuksen lisäksi myös tapahtuman sisällöntuottamisesta. Opiskelija tuntee lainsäädäntöä ja hoitaa tarvittaessa sopimukset ja luvat sekä huolehtii koko työryhmän työturvallisuudesta.

Festivaali-toimintakokonaisuudessa sovelletaan muista työelämälähtöisistä toimintakokonaisuuksista opittuja osa-alueita.

Oppimispäiväkirja Toimintakokonaisuutta dokumentoidaan oppimispäiväkirjaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Arviointi tapahtuu ryhmä-, itse- ja vertaisarviointina. Palautetta voi antaa myös asiakas.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan.

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi