4.2.22 Verkkopalveluiden tuotannon toteuttaminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan verkkopalveluiden tuotannon eri vaiheissa. Osiossa perehdytään myös käytettävyyden, hakukoneoptimoinnin ja verkkojulkaisun periaatteisiin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella ulkoasun verkkosivustolle, -palvelulle ja multimediatuotteelle
 • laatia toteutuksessa tarvittavat suunnitteludokumentit
 • toteuttaa ajanmukaisia standardeja noudattavan verkkosivuston
 • hyödyntää ohjelmoinnin perusteita ja erilaisia sivunkuvauskieliä sekä käyttää sivustoeditoria ja sisällönhallintajärjestelmiä
 • toteuttaa interaktiivisia multimediaelementtejä ja -esityksiä
 • optimoida sivustojen hakukonenäkyvyyttä
 • käsitellä ja optimoida kuva-, teksti-, video- ja äänimateriaalia verkkoon soveltuvaksi
 • valmistella aineistoja julkaisukanavan laatuvaatimusten mukaisesti ja toimia eettisesti oikein valmistaessaan aineistoja
 • ottaa huomioon käytettävyyden ja esteettömyyden periaatteet suunnittelussa ja toteutuksessa
 • käyttää yleisimpiä median jakelumenetelmiä
 • hakea ohjeita teknisiin ongelmiin
 • optimoida verkkosivujen latautumisaikoja ja toimivuutta eri käyttöympäristöissä
 • julkaista ja toimittaa työn asiakkaan tarpeet huomioiden
 • toimia eettisesti käsitellessään ja julkaistessaan aineistoja.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan tulee osata sivunkuvauskielten (html ja css) ja ohjelmoinnin (JavaScript tai php) perusteet.

Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen (AUTO) -kokonaisuus täytyy olla suoritettuna.

Tutkinnon osan sijoittuminen

2. vuoden 1. ja 2. jakso

Digitaalisen viestinnän ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa ja mahdollisina vierailuina alan toimijoiden työympäristöissä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Osioon voidaan integroida esimerkiksi:
Äidinkieli 1–2 osp
Taide ja kulttuuri 1–2 osp
Englanti 1–2 osp
Ruotsi 1osp
Muuta tietoa
Tutkinnon osalle tyypillisiä toteutustapoja voivat olla esimerkiksi animaatiofestivaalien järjestäminen ja Saarenmaa-verkkoviestintäprojekti. Tutkinnon osassa on mahdollista myös tehdä yhteistyötä sekä oman oppilaitoksen että ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu:
Oman osaamisen arvioiminen ja oma-aloitteinen tiedon hankkiminen.

Vuorovaikutus ja yhteistyö:
Palautteen vastaanottaminen ja erilaisten ihmisten kanssa toimiminen työyhteisössä.

Ammattietiikka:
Vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti toimiminen työyhteisössä

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Ammatillisten verkostojen hyödyntäminen osana Animaatioprojekti-toimintakokonaisuutta. Kohderyhmälähtöinen ajattelu lähtökohtana verkkosisältöjen tuottamisessa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi