4.2.23 Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen (liikkuva kuva) 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Liikkuva kuva:

Tutkinnon osassa opitaan lisää elokuvakerronnasta sekä kuvausmatkaan liittyviä tuotantotaitoja.

Tutkinnon osassa opiskelijat valmistavat ryhmissä n. 10–15 minuutin mittaiset lyhytelokuvat.

Opiskelijat oppivat lisää ja syventävät taitoja ideoinnista, käsikirjoittamisesta, kuvaamisesta, kuvakerronnasta, valaisusta, leikkaamisesta, äänityksestä, värimäärittelystä ja esityskopion tekemisestä eli elokuvan tuottamisesta yleensä.

Elokuvat toteutetaan pääosin kuvausmatkana pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Opiskelijat oppivat kuvausmatkan suunnittelua ja aikatauluttamista, kuvauskaluston kuljetusta, testaamista ja valintaa kuvausmatkan ja kuvattavien elokuvien vaatimusten mukaisesti.

Tuotannot ovat eri suuntautumisvaihtoehtojen yhteistöitä: esimerkiksi liikkuvan kuvan ja äänilinjan. Myös tuotantolinjan opiskelijat voivat osallistuva tuotantoihin. Tuotannossa voi olla mukana myös muiden alojen tutkinnon suorittajia, esim. vaatetus, catering.

Opiskelijat kokevat tuotannossa koko elokuvanvalmistusprosessin kaaren ideoinnista julkaisuun, ensi-iltaan. Tekemisprosessissa tarvitaan niin teknistä, esteettistä kuin sisällöllistäkin osaamista.

AV-tuotanto ja tehostetuotanto:

Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • toimia erilaisissa tuotannoissa omassa roolissaan sekä toteuttaa valmista valaisu-, kuvaus- ja äänisuunnitelmaa
  • käyttää ja hyödyntää kuvan ja äänen ilmaisullisia keinoja audiovisuaalisessa kerronnassa
  • valita kuhunkin kuvaustilanteeseen soveltuvan välineistön ja
  • hoitaa tuotannon vaatimat järjestelyt
  • säätää ja käyttää kameran ja äänitallentimen ominaisuuksia eri olosuhteissa
  • käyttää valaisimia, suotimia ja värikalvoja sekä käyttää hyväkseen vallitsevaa valoa
  • käyttää kenttä- ja studioäänitykseen soveltuvia äänentallennuslaitteita
  • käyttää ammattimaista komentokieltä
  • toteuttaa jälkituotantovaiheen tehosteääniä studio-olosuhteissa
  • siirtää eri tallenneformaateista materiaalia ääni- ja videoeditointilaitteistoon ja osaa editoida niistä kerronnallisen kokonaisuuden
  • tehdä peruskorjaukset kuvaan ja ääneen
  • tallentaa ja arkistoida valmiin tuotoksen, kuvausmateriaalit ja dokumentit jakelukanavan vaatimusten mukaisesti.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan pitää hallita käsikirjoittamisen, kuvauksen, editoinnin ja valaisun osalta perustaidot.
Tutkinnon osan sijoittuminen Liikkuva kuva: Ensimmäisen vuoden 4. ja toisen vuoden 2. ja 3. jakson aikana

Liikkuvan kuva ajoituskaavio

AV-tuotanto: 2. vuoden 3. ja 4. jakso (työssäoppimalla)

AV-tuotannon ajoituskaavio

Tehostetuotanto: 2. vuoden 3. ja 4. jakso (työssäoppimalla)

Tehostetuotannon ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Liikkuva kuva:
Opinnot suoritetaan työelämää simuloiden eri linjojen välisenä yhteistyöprojektina. Opetusympäristönä ovat lähiopetustunnit oppilaitoksessa sekä kuvauksissa eri lokaatioissa pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolella kuvausmatkalla.

Tutkinnon osassa voidaan tehdä yhteistyöprojekteja yrityselämän ja muiden oppilaitosten, esimerkiksi Aalto-yliopiston käsikirjoittajalinjan ja Tallinnan ammattikoulun, kanssa.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, esim. verkkomateriaaleja.

AV-tuotanto ja tehostetuotanto:
Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain tai kokonaan työssäoppimalla.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkintoon voidaan integroida esimerkiksi äidinkielen ja englannin opintoja 2–4 osaamispistettä. Esimerkiksi valmiisiin elokuviin voidaan tehdä englanninkielinen tekstitys.

Tutkintoon voidaan myös integroida ympäristöosaaminen.

Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: opiskelija hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Hän toimii yhteistyökykyisesti
erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti.

Kestävä kehitys: Opiskelija toimii työssään kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti.

Teknologia ja tietotekniikka: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena.
Opiskelija on kiinnostunut alan jatkuvasti kehittyvästä uudesta tekniikasta, mm. kuvaustekniikasta.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Projektit ovat yhteistuotantoja eri linjojen kanssa.
Opiskelijalta vaaditaan tuotannon taloudellisten arvojen ja budjetin ymmärtämistä sekä taitoa markkinoida omaa työtänsä ja osaamistansa.

Tämä tutkinnon osa on keskeinen osa koko liikkuvan kuvan opintoja. Sen läpivieminen vahvistaa opiskelijan työharjoittelussa tarvittavia taitoja ja edesauttaa työllistymisessä opiskelun jälkeenkin.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi