4.2.3 Huippuosaajana toimiminen (digitaalinen viestintä) 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan digitaalisen markkinointiviestinnän tehtävissä ja tuottamaan markkinointiviestinnällistä sisältöä. Opiskelija tutustuu digitaalisen markkinointiviestinnän keinoihin ja kanaviin, kuten sosiaaliseen mediaan markkinointiviestinnän työkaluna.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • tuntee digitaalisen markkinointiviestinnän keinot ja kanavat
 • käyttää digitaalisen markkinointiviestinnän keskeisiä ilmaisumuotoja
 • valitsee ja käyttää eri välineitä viestintäympäristön mukaan
 • hallitsee julkaisujärjestelmän käytön
 • tuottaa julkaisukelpoista sisältöä eri välineisiin
 • ymmärtää blogien ja sosiaalisen median merkityksen ja osaa hyödyntää niitä markkinointiviestinnän työkaluna
 • noudattaa aikataulua
 • työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä.
 • hyödyntää työskentelyssään typografian sääntöjä ja graafisen teknologian tuntemusta
  • soveltaa graafisen suunnittelun ydinosaamista
  • visualisoi ja tekee julkaisuja
  • käyttää julkaisusuunnittelun keskeisimpiä menetelmiä
  • tekee julkaisusuunnittelua
  • noudattaa aikataulua
  • työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä

  • arvioi työtään ja toimii vertaisarvioijana.

Kirijakso

Tutkinnon osan sijoittuminen

2.vuoden 3. ja 4.jakso

Digitaalisen viestinnän ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa ja mahdollisina vierailuina alan toimijoiden työympäristöissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida yhteisistä opinnoista:
Yrittäjyys, Matematiikka, Fysiikka ja kemia, Äidinkieli, Englanti, Tieto- ja viestintätekniikka, Taide- ja kulttuuri, Kulttuurien tuntemus, Ympäristöosaaminen
Muuta tietoa
Tutkinnon osalle tyypillisiä toteutustapoja voivat olla esimerkiksi markkinointikampanjan toteuttaminen tai ammatillinen projektityö.

Tutkinnon osassa on mahdollista tehdä yhteistyötä sekä oman oppilaitoksen että ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tutkinnon osa voidaan esimerkiksi integroida oppilaitoksessa toteutettaviin muihin yhteistyöprojekteihin, kuten Edupeli-projektiin.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Oma-aloitteinen ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Palautteen vastaanottaminen ja yhteistyökykyisesti työryhmässä toimiminen

Yrittäjyys
Digitaalista markkinointiviestintää tarkastellaan yrityksen näkökulmasta. Toimintakokonaisuuden lähtökohtina on  kohderyhmälähtöinen ajattelu ja oman työn markkinointi.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi