Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

Markkinointiviestinnän perusteiden tunteminen Opiskelija perehtyy viestinnän ja mainonnan perusteisiin ja osaa käyttää sosiaalisen median keinoja viestinnässään.
Digitaalinen sisällöntuotanto Opiskelija ymmärtää eri viestintäkanavien ja –välineiden ominaisuudet ja osaa tuottaa tarkoituksenmukaista sisältöä monikanavaisesti.
Julkaisujärjestelmän hallinta Opiskelija  osaa rakentaa tarkoituksenmukaisen verkkoalustan markkinointiviestintää tai mediajulkaisua varten. Opiskelija osaa käyttää sivustoeditoria tai julkaisujärjestelmää työssään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työprosessin aikana.

 Muuta tietoa Digitaalisen sisällöntuotannon toimintakokonaisuudessa voidaan toteuttaa projektityö, joka syventää opiskelijan osaamista animaatiossa, liikegrafiikassa tai videokuvaamisessa.

Julkaisujärjestelmän hallinnan toimintakokonaisuudessa voidaan toteuttaa projektityö, joka syventää opiskelijan osaamista ohjelmoinnissa.

Tutkinnon osan arviointi