4.2.26 Huippuosaajana toimiminen (valokuvaus) 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan valokuvatuotannoissa ja tuottamaan asiakaslähtöistä sisältöä. Opiskelija kehittää osaamistaan valokuvaprojektin hallinnassa ja käytännön toteuttamisessa.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin
 • varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen
 • kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä
 • arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan
 • mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan
 • kehittää työtä ja työympäristöä
 • toimia alan verkostoissa
 • osallistua työyhteisön kehittämiseen
 • osallistuu asiakaslähtöisen valokuvaprojektin tai -projektien koko tuotannon kaaren suunnitteluun ja toteutukseen
 • osaa käyttää ja soveltaa työvälineitä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti ja työn vaatimalla tavalla
 • noudattaa aikataulua
 • työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä
 • arvioi työtään ja toimii vertaisarvioijana
 • arvioi työtään ja toimii vertaisarvioijana.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla perustiedot ammattimaisesta valokuvatuotannosta. Hänellä tulee olla perustiedot keskeisistä valokuvaustekniikoista, välineistä ja ohjelmistoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen

2.vuoden 3. ja 4.jakso
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osassa käsitellään koko valokuvaksen prosessia kuvausprojektin suunnittelusta kuvausten toteutukseen. Tuotanto toteutetaan yhdessä asiakkaan tai muun yhteistyötahon kanssa.

Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, tuotanto-opetuksena kenttäolosuhteissa sekä mahdollisina vierailuina alan toimijoiden työympäristöissä, tapahtumissa ja näyttelyissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään sekä painettuja lähteitä että verkkomateriaaleja ja työelämästä sekä alan toimijoilta saatavaa tietoa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain vastaavassa projektissa oppilaitoksessa tai työssäoppimalla. Yksittäisen toimintakokonaisuuden voi suorittaa myös vastaavalla asiakaslähtöisellä projektilla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida esimerkiksi:
Äidinkieli
Englanti
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyys
Ympäristöosaaminen
Taide- ja kulttuuri
Yhteiskuntataidot
Muuta tietoa
Projektit mahdollistavat yhteistyön sekä paikallisten että kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppanit voivat vaihtua tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Projektit toteutetaan yhdessä yhteisten aineiden integroitujen kurssien kanssa.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Vuorovaikutus ja yhteistyö:
Vastuullisesti toimiminen osana erilaisia työryhmiä ja ammatillisia verkostoja.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu:
Palautteen vastaanottaminen ja oman työskentelyn arviointi suhteessa työtehtävän tavoitteisiin.

Aloitekyky ja yrittäjyys:
Asiakas- ja medialähtöisesti toimiminen erilaisissa projekteissa ja työtehtävissä, oman työn markkinointi.

Yrittäjyys
Yrittäjyys on mukana huippuosaajana toimimisessa sekä yrittäjämäisen työtavan että yhteistyökumppaneiden verkostojen kautta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi