4.2.4 Dokumentti- ja reportaasituotannon toteuttaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opittuja taitoja: kuvaamista, kuvakerrontaa,  valaisua, leikkaamista ja äänitystä työelämälähtöisissä tuotannoissa. Näitä ovat esim. uutis-insertit, lyhyet dokumentit, tapatumataltioinnit.  Näiden tuotantojen mediasisältöjen esittämiseen on julkaisukanavana  yhä useimmin internet ja muu sosiaalinen media.

Tuotantoja ei tehdä pelkästään isoissa ryhmissä, vaan myös yhden-kahden hengen ryhmissä. Opiskelija oppii versioimaan valmiin tuotteen eri julkaisualustojen vaatimusten mukaiseksi. Niin teknistä, esteettistä kuin sisällöllistäkin osaamista vaaditaan, koska käytännössä yksi henkilö voi tehdä kaiken esituotannosta julkaisuun.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella lyhyen insertti- tai  dokumenttielokuva-tuotannon työnkulkua yksin tai ryhmässä
 • suunnitella ja käsikirjoittaa lyhyen insertti- tai dokumenttielokuvan itse tai ryhmässä
 • suunnitella ja toteuttaa valaisu-, kuvaus- ja äänisuunnitelman
 • valita kuhunkin kuvaustilanteeseen soveltuvan välineistön ja hoitaa tuotannon vaatimat järjestelyt
 • käyttää valaisimia, suotimia ja värikalvoja sekä käyttää hyväkseen vallitsevaa valoa
 • siirtää eri tallenneformaateista materiaalia ääni- ja videoeditointilaitteistoon  ja editoida niistä kerronnallisen kokonaisuuden
 • käyttää ja hyödyntää kuvan ja äänen ilmaisullisia keinoja audiovisuaalisessa kerronnassa
 • versioida kuva- ja äänimateriaalia eri julkaisukanaviin
 • säätää ja käyttää kameran ja äänitallentimen ominaisuuksia eri olosuhteissa
 • käyttää kenttä- ja studioäänitykseen soveltuvia äänentallennuslaitteita
 • toimia erilaisissa tuotannoissa omassa roolissaan
 • huomioida sähkö- ja muun työturvallisuuden
 • käyttää ammattimaista komentokieltä
 • toimia osana monikameratuotantoa omassa roolissaan studio- ja ulkotuotannoissa
 • noudattaa aikatauluja lähetystoiminnassa
 • lukea ajolistoja monikameratuotannossa
 • dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia
 • hyödyntää mediakulttuurin lajityyppejä ja  tyylisuuntia toteutuksessa
 • tulkita käsikirjoituksia ja hyödyntää kerronnan teoriaa toteutuksessa
 • toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti
 • noudattaa tekijänoikeuksia ja alan sopimuksia
 • kirjoittaa asiatyylistä ja ilmaisullista tekstiä eri tarkoituksiin
 • dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia
 • osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti
 • tallentaa ja arkistoida valmiin tuotoksen, kuvausmateriaalit ja dokumentit koulun ja jakelukanavan vaatimusten mukaisesti.
Kirijakso

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan pitää hallita kuvauksen, editoinnin ja valaisun osalta perustaidot.
Tutkinnon osan sijoittuminen

Toisen vuoden 2.ja 3. jakson aikana

Liikkuvan kuva ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Opinnot suoritetaan työelämälähtöisesti elokuvatuotannon projekteilla. Opetus ympäristönä lähiopetustunneilla oppilaitoksessa, kuvauksissa eri lokaatioissa, palavereissa asiakkaan luona jne.

Tutkinnon osassa voidaan tehdä yhteistyöprojekteja yrityselämän, muiden oppilaitosten, järjestöjen tms. kanssa.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, esim. verkkomateriaaleja.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida esimerkiksi:
Äidinkieli
Englanti
Muuta tietoa
Esimerkkejä tuotannoista, vaihtelevat vuosittain:
Monikamera (yhteistyö Aalto Yliopiston Elokuvaosaston kanssa)
Työmatka Tampereen elokuvajuhlille
Reportaasien ja inserttien tekoa koulun Netti-TV:lle
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: opiskelija hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö:  Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti.

Kestävä kehitys: Opiskelija toimii työssään kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti.

Teknologia ja tietotekniikka: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena.

Yrittäjyys
Projektit ovat usein yhteistuotantoja asiakkaiden kanssa. Opiskelijalta vaaditaan tuotannon taloudellisten arvojen ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä sekä taitoa markkinoida omaa työtänsä ja osaamistansa.

Tämä tutkinnon osa sijoittuu ennen työssäoppimiseen lähtöä ja siten vahvistaa opiskelijan työharjoittelussa tarvittavia taitoja ja edesauttaa työllistymisessä opiskelun jälkeenkin, etenkin kun pääkaupunkiseudulla on suurin osa alan toimijoista ja työnantajista.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi