4.2.6 Huippuosaajana toimiminen (liikkuva kuva) 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan soveltamaan ja syventämään elokuva- ja videotuotantoon liittyviä kuvauksen, valaisun ja jälkikäsittelyn taitoja.

Tutkinnon osassa opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan audiovisuaalisen tuotteen äänityöprosessin yhteistyössä muun tuotannon työryhmän kanssa.

Opiskelija toteuttaa omassa roolissaan työryhmässä työskennellen audiovisuaalisen alan videotuotannon oppimisprojektin tai -projekteja.

Työskennellessään opiskelija oppii tulkitsemaan ja toteuttamaan ammattimaisesti tuotantostandardeja, laatimaan ja toteuttamaan kuvasuunnitelmia, leikkaamaan suunnitelman mukaan editointityöasemalla sekä masteroimaan teknisesti ja ilmaisullisesti korkeatasoisen tuotantomasterin.

Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osassa opiskelija osaa

  • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
  • hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman
  • syventää kerronnallista ja dramaturgista osaamista
  • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
  • ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin
  • varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen
  • kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä
  • arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan
  • mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan
  • kehittää työtä ja työympäristöä.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Liikkuvan kuvan ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa toteutetaan sekä lähiopetustunneilla että itsenäisenä työskentelynä oppilaitoksen jälkituotanto- ja studiotiloissa sekä työskentelynä kuvauslokaatioissa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään lähiopetusta ja työskentelyä sekä pienryhmissä itsenäisesti että opettajan ohjauksessa. Työskentelyssä käytetään kuvauksissa alan viimeisintä kuvauskalustoa, samoin ammattialan jälkikäsittely- sekä studioympäristöjä laitteineen. Tutkinnon osassa opitaan myös ammattimainen työskentely videokuvan tuotantoverkkoteknologian parissa.

Harjoitusprojektit toteutetaan työryhmissä. Jokainen opiskelija suorittaa vähintään yhtä alan työroolia tutkinnon osan aikana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa osana työssäoppimista. Tutkinnon osa voidaan suorittaa myös näyttönä, jossa yhteisesti sovittavalla tavalla opiskelija osoittaa osaamisensa toteuttamalla itsenäisesti vaatimuksiltaan tutkinnon osaa vastaavan projektin.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida yhteisiä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia tai osa-alueita, esimerkiksi:

Äidinkieli (valmistautuminen jatko-opintoihin hakuun, oman osaamisen markkinointi)

Työelämätaidot (valmistautuminen työelämään ja työnhakuun) 1osp

Äidinkieli (oman osaamisen markkinointi, työhaastattelut)

Englanti (englannin kieli osana opetusta)

Taide ja kulttuuri (ammatillinen kasvu)

Yhteiskuntataidot

Tieto- ja viestintätekniikka (kodekit, dataverkot, tuotanto- ja julkaisuformaattien tekninen hallinta)

Yrittäjyys ja yritystoiminta (valmistautuminen työelämään ja yrittäjyysvaihtoehtoon)

Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen. Työryhmän jäsenistä huolehtiminen yhtenä ryhmän jäsenenä.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen sekä avaintaitojen hallinta.

Ammattietiikka:
Ammattimaisten, korkeiden teknisten sekä taiteellisten laatukriteereiden sekä eettisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Estetiikka:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää
tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Eteneminen ammattilaisuudessa tähtää kykyyn toimia itsenäisesti ja vastuullisesti sekä asiantuntijana työryhmässä omalla ammattialueella. Tärkeää on myös oman ammattilaisuuden arvostaminen ja oman työn hahmottaminen asiantuntijuutena, jolla on myös taloudellista arvoa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi