4.2.8 Julkaisun suunnittelu 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan julkaisun suunnittelun ja toteutuksen eri työvaiheissa ja -tehtävissä. Lisäksi opiskelija tutustuu monikanavajulkaisun perusteisiin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n ePerusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin
 • varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen
 • kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä
 • arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan
 • mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan
 • kehittää työtä ja työympäristöä
 • toimia alan verkostoissa
 • osallistua työyhteisön kehittämiseen.
 • tekee julkaisun viestintätuotteeksi
 • tekee sähköisen julkaisun
 • hyödyntää työskentelyssään typografian sääntöjä ja graafisen teknologian tuntemusta
 • soveltaa graafisen suunnittelun ydinosaamista
 • visualisoi ja tekee julkaisuja
 • käyttää julkaisusuunnittelun keskeisimpiä menetelmiä ja työkaluja
 • tekee julkaisusuunnittelua
 • noudattaa aikataulua
 • työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä
 • arvioi työtään ja toimii vertaisarvioijana.
Kirijakso

Tutkinnon osan sijoittuminen

2. vuoden 3. ja 4. jakso

Digitaalisen viestinnän ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa ja mahdollisina vierailuina alan toimijoiden työympäristöissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida esimerkiksi:
Äidinkieli
Englanti
Taide ja kulttuuri
Muuta tietoa
Tutkinnon osalle tyypillinen toteutustapa on esimerkiksi lehtijulkaisuprojekti. Tutkinnon osassa on mahdollista myös tehdä yhteistyötä sekä oman oppilaitoksen että ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Vuorovaikutus ja yhteistyö: Yhteistyökykyisesti ryhmässä työskenteleminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi