4.2.10 Kuvankäsittelyn toteuttaminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan julkaisun suunnittelun ja toteutuksen eri työvaiheissa ja -tehtävissä. Lisäksi opiskelija tutustuu monikanavajulkaisun perusteisiin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • kalibroida työaseman ja muut työnkulkuun kuuluvat laitteet
 • huolehtia työtilan standardien mukaisesta valaistuksesta
 • digitoida ja käsitellä kuvatiedostoja eri käyttötarkoituksiin
 • käsitellä kuvat kuvanvalmistuksen eri prosesseihin sopiviksi
 • soveltaa kuvatiedostoja grafiikka- ja taitto-ohjelmissa
 • tulostaa kuvat tarvittaviin medioihin
 • tehdä kuvatiedostoihin jatkotuotannon vaatimat muutokset
 • hyödyntää värinhallintaa digitaalisessa työnkulussa
 • toimia eettisesti käsitellessään kuvia eri viestintävälineisiin
 • huolehtia työn vastaanottamisesta ja toimittamisesta asiakkaalle
 • ottaa huomioon työturvallisuuden kaikessa työskentelyssään siten, että ei aiheuta vaaraa itselleen, toisille eikä ympäristölle
 • toimia yrittäjälähtöisesti.
Kirijakso

Tutkinnon osan sijoittuminen

2. vuosi, jaksot 3 ja 4

Valokuvauksen ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimispaikalla. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Työpaikan työturvallisuusohjeiden noudattaminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Työryhmän jäsenenä ja työyhteisössä toimiminen. Palautteen vastaanottaminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: Taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Aloitekyky ja yrittäjyys: Aktiivisuus, asiakaslähtöisyys ja viestinnällisten asioiden huomioiminen työharjoittelupaikan edellyttämällä tavalla

Yrittäjyys
 Osio suoritetaan työssäoppimalla, jolloin yrittäjyys ja yrittäjämäinen työtapa korostuu työharjoittelupaikan painotusten mukaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet; tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla

Tutkinnon osan arviointi