4.2.15 Studio- ja saliäänituotannon toteuttaminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii studio- ja saliäänituotannon ammattimaisen työprosessin, työtehtävät ja työympäristön.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • kytkeä, sijoittaa ja käyttää erilaisia äänitys- ja äänentoistojärjestelmiä eri toimintaympäristöissä
 • kytkeä ja reitittää signaalitien eri osa-alueet ja tarvittaessa ratkaista signaalitien ongelmat
 • käyttää erilaisia ääniprosessoreita äänenmuokkauksessa ja -reitityksessä
 • tehdä audiomittauksia ja hyödyntää niiden tuloksia äänijärjestelmien virittämisessä
 • käyttää rinnakkain analogisia ja digitaalisia äänilaitteita
 • tallentaa ääntä eri tekniikoilla tilanteiden ja olosuhteiden asettamien vaatimusten ja rajoitusten puitteissa
 • toimia sali-, studio- ja monitorimiksaajana
 • sopeuttaa äänenpaineen tilanteeseen sopivaksi ja ottaa huomioon tilan akustiikan vaikutukset
 • tehdä äänilaitteistolle perushuollot
 • ottaa huomioon työssään musiikin eri tyylilajit ja ilmaisullisen lähestymistavan
 • käyttää äänenmuokkausohjelmistoa äänen jälkikäsittelyn eri työvaiheissa
 • versioida ääntä laadullisesti eri käyttötarkoituksiin
 • huomioida äänialan yrittäjyyden eri muodot, mahdollisuudet ja toimintaperiaatteet
 • selviytyä teknisistä ja sosiaalisista ongelmatilanteista.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna jaksot 3 ja 4 (yo)

2. vuonna jakso 4 sekä 3.vuonna jakso 1 (pk)

Äänen ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Näytön täytyy laajuudeltaan, sisällöltään ja dokumentoinniltaan toteutua siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen sekä avaintaitojen hallinta

Ammattietiikka: Ammattimaisten, teknisten  sekä taiteellisten laatukriteereiden sekä eettisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Estetiikka: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet; tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla

Tutkinnon osan arviointi