4.2.9 Kalustomestarin tehtävissä toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan kalustomestarin tehtävissä.  Hän toimii asiakaspalvelussa ja neuvoo kaluston käytössä
Ammattitaitovaatimukset
  • käyttää lainausjärjestelmää; lisää ja poistaa kalustoa ja käyttäjiä
  • määrittelee kalustovarausjärjestelmän käyttöoikeuksia
  • tekee inventaariota kalustosta
  • tutustuu kalustonkäyttöön ja osaa tarvittaessa neuvoa sen käytössä
  • tekee poistot kalustovarastosta
  • järjestää ja organisoi kalustovarastoa
  • toimii asiakaspalvelussa
  • käyttää yleisiä toimisto-ohjelmia
  • noudattaa aikatauluja
  • työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen  1–3 opintovuoden aikana.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Työelämässä tai oppilaitoksessa

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä ohjaajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida esimerkiksi:
Äidinkieli
Englanti
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on mahdollista myös tehdä yhteistyötä sekä oman oppilaitoksen että ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö: Yhteistyökykyisesti ryhmässä työskenteleminen, asiakaspalvelu.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet; tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla

Tutkinnon osan arviointi