4.2.11 Mobiilipelituotannon toteuttaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan toimimaan mobiilipelituotannossa omassa työroolissa pelisuunnittelun, peligrafiikan, ohjelmoinnin ja tuotannonhallinnan osa-alueilla.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

 • toimia osana mobiilipelituotantoprosessia omalla vastuualueellaan
 • ottaa työskentelyssään huomioon mobiilipelituotantoprosessin muut työvaiheet
 • kommunikoida ja toimia työryhmän muiden jäsenten kanssa
 • käyttää keskeistä englanninkielistä ammattisanastoa
 • käyttää laajasti pelituotannossa tarvittavia työkaluja
 • tuottaa audiovisuaalista materiaalia pelituotannon tarpeisiin
 • viedä valmiita objekteja käytössä olevaan pelimoottoriin
 • testata pelien toimivuutta
 • huomioida pelien eri soveltamismahdollisuudet
 • seurata pelilaitteiden teknistä kehitystä
 • koota portfolion työnäytteistään ja markkinoida sillä omaa osaamistaan.
Kirijakso Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen -tutkinnonosan pelituotanto ja animaatiotuotanto tulee olla suoritettu.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ensimmäisen vuoden 3. ja 4. jakso

Pelialan ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla sekä projektityönä. Projektityössä suunnitellaan ja toteutetaan ryhmätyönä mobiilipeli. Tutkinnon osaan voidaan integroida yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvat englanti sekä taide ja kulttuuri. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään lähiopetusta sekä työskentelyä pienryhmissä opettajan ohjauksessa. Työskentelyssä käytetään ammattialan animaatio-, kuvankäsittely-, ääni- ja pelinkehitysohjelmistoja.

Mobiilipelituotannot toteutetaan 4–6 opiskelijan työryhmissä. Jokainen opiskelija suorittaa vähintään yhtä alan työroolia tuotannon aikana.

Mobiilipelituotannon aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Kokonaisuuden voi suorittaa näyttöportfoliolla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Englanti
Taide ja kulttuuri
 Muuta tietoa 2D-mobiilipelituotanto
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työergonomia, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen sekä ammatillinen tiedonhaku

Ammattietiikka: korkeiden teknisten sekä taiteellisten laatukriteereiden sekä eettisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Estetiikka

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää
tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä.


Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Yrittäjyys on mukana ammattiprojekteissa sekä yrittäjämäisen työtavan että yhteistyökumppaneiden verkostojen kautta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi