4.2.19 Valokuvatuotannon toteuttaminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa käsitellään koko valokuvaksen prosessia kuvausprojektin suunnittelusta kuvausten toteutukseen, kuvien vedostukseen sekä kemiallisesti että digitaalisesti ja kuvausprojektien julkaisuun ja markkinointiin. Opiskelija harjoittelee media- ja asiakaslähtöistä työskentelyä sekä kuvaamista ja julkaisemista erilaisiin tarpeisiin ja julkaisukanaviin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • valita kuhunkin työtehtävään tarkoituksenmukaiset valokuvausvälineet
  • käyttää ja huolehtia valokuvausvälineistä niiden edellyttämällä tavalla
  • hyödyntää kuvausvälineitä ilmaisun ja kerronnan apuna
  • tehdä kuvan perussäädöt työvaiheen mukaisesti
  • käsitellä, tallentaa, tulostaa ja arkistoida kuvat eri käyttötarkoitusta ja mediaa varten
  • huomioida kuvaajan ja kuvattava oikeudet, tarvittavat kuvaus- ja julkaisuluvat sekä ammattietiikan
  • valaista ja valokuvata kohteita erilaisissa ympäristöissä suunnitelman mukaan
  • ottaa huomioon työturvallisuuden kaikessa työskentelyssään siten, että ei aiheuta vaaraa itselleen, toisille eikä ympäristölle
  • kalibroida digitaaliseen työnkulkuun liittyvät laitteet
  • hyödyntää värinhallintaa digitaalisessa työnkulussa.
 Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan tulee osata käyttää valokuvauskameran säätöjä ja hallita kuvankäsittelyn perusteet. Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen (AUTO) -kokonaisuus täytyy olla suoritettuna.
Tutkinnon osan sijoittuminen  2. vuoden 1. ja 2. jakso

Valokuvauksen ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osassa käsitellään koko valokuvaksen prosessia kuvausprojektin suunnittelusta kuvausten toteutukseen, kuvien vedostukseen sekä kemiallisesti että digitaalisesti ja kuvausprojektien julkaisuun ja markkinointiin.

Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, tuotanto-opetuksena kenttäolosuhteissa sekä mahdollisina vierailuina alan toimijoiden työympäristöissä, tapahtumissa ja näyttelyissä.

Opiskelija koostaa ”valokuva julkaisussa” -kokonaisuudessa omaa osaamista esittelevän näyttelyn tai julkaisun digitaalisesti ja/tai vedostettuna.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään sekä painettuja lähteitä että verkkomateriaaleja ja työelämästä sekä alan toimijoilta saatavaa tietoa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain vastaavassa projektissa oppilaitoksessa tai työharjoittelupaikassa. Yksittäisen toimintakokonaisuuden voi suorittaa myös vastaavalla asiakaslähtöisellä projektilla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osalle tyypillisiä toteutustapoja ovat yhteistyöprojektit sekä oman oppilaitoksen että ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö:
Vastuullisesti toimiminen osana erilaisia työryhmiä ja ammatillisia verkostoja.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Palautteen vastaanottaminen ja oman työskentelyn arviointi suhteessa työtehtävän tavoitteisiin.

Aloitekyky ja yrittäjyys: Asiakas- ja medialähtöisesti toiminen erilaisissa projekteissa ja työtehtävissä, oman työn markkinointi.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Ammatillisten verkostojen hyödyntäminen ja medialähtöinen työskentely on olellinen osa ”henkilökuva” -toimintakokonaisuutta. Oman työn markkinointi ja julkaisu sekä kohderyhmälähtöinen ajattelu ovat lähtökohtina ”valokuva julkaisussa” -toimintakokonaisuudessa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi