Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

HENKILÖKUVAN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija työskentelee studioympäristössä ja käyttää studiolaitteita niiden edellyttämällä tavalla ja turvallisesti.

Opiskelija kuvaa studiossa ja miljöössä ja käyttää valaisulaitteita tarkoituksen mukaisesti. Miljöökuvauksissa opiskelija etsiä tarkoituksenmukaista kuvauslokaatiota.

Opiskelija ohjaa mallia henkilökuvauksissa tarkoituksen mukaisesti ja suunnittelee henkilökuvaukset kuvan käyttötarkoituksen mukaisesti.

Opiskelija aikatauluttaa oman työn ja toteuttaa kuvaukset annetussa aikataulussa. Opiskelija pyrkii ratkaisemaan ongelmatilanteita.

Opiskelija arvioi omia suunnitelmia, prosessia ja lopputulosta.  Opiskelija esittelee oman projektin.

Opiskelija perehtyy muotikuvaan ja toteuttaa annetun projektin muotikuvasta.

Opiskelija ottaa huomioon asiakkaan tarpeet kuvauksissa ja sen suunniteelussa.

Opiskelija käyttää annettua kuvankäsittelyohjelmaa ja parantaa kuvankäsittelyllä valokuvaa.

Opiskelija toimii värihallitusti kuvausten työnkulussa.

Opiskelija tulostaa valokuvasta tulosteen.

Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä, on vuorovaikutuksessa työryhmässä ja ottaa ryhmänjäsenenä vastuun erilaisissa tehtävissä.

Opiskelija käyttää tarvittaessa valokuvailmaisua kuvauksissa ja niiden suunnittelussa.

Menetelmät: luennot, harjoitustyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely, palautetilaisuudet, vierailut

oppimisympäristöt: luokkatilat, valokuvausstudio, kuvausmiljööt.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Henkilökuvan opinnoissa opettaja ohjaa harjoitustöiden toteutusta ja antaa palautetta harjoitustöistä.Opettaja ohjaa projektin suunnitelman tekoa ja antaa palautetta suunnitelman toteuttamiskelpoisuudesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin harjoitustöissä ja projektissa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan suunnitelman edellyttämällä tavalla.

Opettaja antaa palautetta prosessista ja lopputuloksesta sitä varten järjestettävässä tilaisuudessa.

Jos projekti tehdään ulkopuoliselle tilaajalle tai projektissa on ulkopuolisia työryhmän jäseniä, opettaja välittää heidän palautteen projektista.

Vertaisarviointi ryhmissä tai pareittain harjoitustöissä ja opiskelijan projektissa.

Muuta tietoa Vaatimukset osallistumiseen: järjestelmäkameran hallinta ja oikeus käyttää studiotilaa itsenäisesti (studion perusteet hyväksytysti suoritettuna)

VALOKUVAN TOTEUTTAMINEN JULKAISUSSA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Markkinointi ja viestintä valokuva-alalla Opiskelija perehtyy media- ja kohderyhmälähtöiseen työskentelyyn ja pystyy huomiomaan omien töidensä suunnittelussa ja toteutuksessa kohderyhmälähtöisyyden.
Digitaalisen portfolion koostaminen Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman työnsä markkinoinnin digitaalisen portfolion tai muun vastaavan julkaisukanavan kautta. Osio voidaan osittain suunnata myös projektilähtöisesti yhteistyökumppanin työn markkinointiin ja viestintään.
Oman työn esittely osana kokonaisuutta erilaisia julkaisukanavia käyttäen Opiskelija suunnittelee itselleen omaa osaamista esittelevän digitaalisen portfolion hyödyntäen alalla hyväksi havaittuja käytänteitä ja teknisiä ratkaisuja. Opiskelija osallistuu vuosittain vaihtuvan teeman ympärille rakennettavaan pienimuotoisen ryhmänäyttelyn tai julkaisun suunnitteluun ja toteutukseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijoita löytämään erilaisia sisällöllisiä ja teknisiä tapoja markkinoimaan ja julkaisemaan omaa osaamistaan.Opettaja auttaa opiskelijaa löytämään opiskelijan omiin tavoitteisiin ja työtapoihin parhaiten soveltuvat markkinointi- viestintä- ja julkaisukanavat henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen avulla.Opettaja tukee opiskelijoiden ryhmätyöprosessia ja ohjaa opiskelijoiden julkaisuprosessia projektinhallinnan näkökulmasta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Muuta tietoa

RAKENNETUN KUVAN TOTEUTTAMINEN  

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija ideoi valokuvia.Opiskelija suunnittelee valokuvia, aikatauluttaa tekemistä ja arvioi omia suunnitelmiaan ja niiden toteuttamiskelpoisuutta.Opiskelija järjestelee kuvauksia.

Opiskelija käyttää valokuvausstudion laitteistoa ja toimii studioympäristössä turvallisesti.

Opiskelija valaisee ja valitsee valaisukaluston tarkoituksen mukaisesti.

Opiskelija toimii kuvauksissa suunnitelman mukaisesti ja osaa tehdä suunnitelman mukaisia valintoja ja ratkaista ongelmatilanteita.

Opiskelija pyrkii lataamaan valokuviin merkityksiä ja ilmaisemaan itseään valokuvalla.

Opiskelija esittelee ja arvio tehtyä lopputulosta ja prosessia.

Opiskelija noudattaa annettuja aikatauluja.

oppimisympäristöt: luokkatilat, valokuvausstudio

Menetelmät: luennot, harjoitustyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely, palautetilaisuudet, vierailut

oppimisympäristöt: luokkatilat, valokuvausstudio.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja antaa palautetta kuvan ideoinnista ja opiskelijan suunnitelmista. Opettaja ohjaa suunnitelman tekoa ja antaa palautetta suunnitelman toteuttamiskelpoisuudesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin koko työskentelyprosessissa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan suunnitelman edellyttämällä tavalla.

Opettaja antaa palautetta prosessista ja lopputuloksesta sitä varten järjestettävässä tilaisuudessa.

Vertaisarviointia koko prosessin ajan.

Muuta tietoa Vaatimukset osallistumiseen: järjestelmäkameran hallinta ja oikeus käyttää studiotilaa itsenäisesti (studion perusteet hyväksytysti suoritettuna)

KUVANVALMISTUS 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Filmikameroilla kuvaaminen, filmin kehittäminen ja vedostaminen. Tutkinnon osassa opiskelija oppii käyttämään filmikameroita, kehittämään mustavalkoista filmiä ja vedostamaan pimiössä mustavalkoisia valokuvia. Kinofilmikoon järjestelmäkameroiden lisäksi harjoitellaan keskikoon kameroiden käyttöä. Oleellinen osa työskentelyä on myös oikean valotuksen ja valotusmittarin käytön harjoittelu.
Valokuvauksen historia Lisäksi tutkinnon osassa käsitellään valokuvauksen historiaa, luentojen, ryhmä- ja yksilötöiden sekä tutustumiskäyntien avulla. Opiskelija perehtyy sekä valokuvauksen tekniikan että ilmaisun kehittymiseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään teknisesti ja ilmaisullisesti laadukkaita mustavalkokuvia pimiössä. Opetus pitää sisällään luentoja, ryhmätöitä ja henkilökohtaisia harjoituksia.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi