4.2.5 Graafisen tuotannon toteuttaminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan graafisen tuotannon eri tehtävissä ja työvaiheissa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella ja toteuttaa graafiselle viestintätuotteelle visuaalisen ulkoasun
 • suunnitella ja toteuttaa graafiselle käyttöliittymälle rakenteen ja visuaalisen ulkoasun
 • käyttää typografiaa viestinnällisenä ja visuaalisena elementtinä eri julkaisuissa
 • hankkia raakamateriaalia ja tehdä luonnoksia annetun ohjeistuksen pohjalta
 • huomioida asiakkaan tarpeet ja toiveet sekä kysyä täsmentäviä kysymyksiä
 • kertoa visuaalisen suunnittelun teknisistä reunaehdoista
 • ottaa huomioon seuraavan työvaiheen edellyttämät reunaehdot, työmenetelmät ja erityisvaatimukset
 • suhteuttaa käytössä olevat resurssit toteutukseen ja työskennellä työryhmässä
 • kirjoittaa ilmaisullista tekstiä erilaisiin julkaisuihin
 • koostaa pienimuotoisia visuaalisia esityksiä
 • siirtää ja tallentaa valmistamansa aineiston tieto- ja editointijärjestelmiin
 • pyytää ja ottaa vastaan palautetta asiakkaalta
 • toimia eettisesti oikein käsitellessään ja julkaistessaan aineistoja.
Kirijakso

 Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen (AUTO) -kokonaisuus täytyy olla suoritettuna.
Tutkinnon osan sijoittuminen

pk: 3.vuoden 2. ja 3.jakso

yo: 2. vuoden 3. ja 4. jakso

Digitaalisen viestinnän ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa suoritetaan työelämän tehtävissä. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.Opiskelija dokumentoi työssäoppimistaan hyödyntäen digitaalisia välineitä ja julkaisukanavia.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Ammattietiikka:

Kestävän kehityksen toimintatapojen mukaisesti työskenteleminen. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: turvallisesti, terveellisesti ja ergonomisesti työskenteleminen.

Yrittäjyys
Osio suoritetaan työssäoppimalla, jolloin yrittäjyys korostuu työharjoittelupaikan painotusten mukaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet; tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla

Tutkinnon osan arviointi