Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, PAKOLLISET (5 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
AV-alan kirjalliset ja suulliset työt
Audiovisuaalisen alan ammattisanaston tunteminen. Alan työelämän kannalta tyypillisten tekstien tulkitseminen ja laatiminen Opiskelija tuntee audiovisuaalisen alan käsitteitä ja osaa kertoa työskentelystään alan työtehtävissä alan käsitteistöä käyttäen.
Audiovisuaalisen alan kannalta keskeisen tiedon hankinta. Tekijänoikeuksien tunteminen. Oikeinkirjoituksen perussääntöjen tunteminen Opiskelija laatii erilaisia kirjallisia töitä ja suullisia esityksiä ammatillisista aiheista käyttäen täsmällisiä ammattitermejä huomioiden tekijänoikeudet. Kirjallisissa töissä hän huomioi oikeinkirjoituksen ja hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua opettajan ohjaamana. Suullisissa esityksissä opiskelija käyttää havaintomateriaalia ja huomioi tilanteen vaatiman kielen ja asiatyylin.

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Opiskelija osallistuu audiovisuaalisen alan ajankohtaisiin aiheisiin liittyvään keskusteluun ilmaisten mielipiteensä asiallisesti perustellen käyttäen alan käsitteistöä.
Alan työelämän kannalta tyypillisten tekstien tulkitseminen ja laatiminen
Tekijänoikeuksien tunteminen
Opiskelutaidot
Luku- ja opiskelustrategioiden hyödyntäminen Opiskelija hyödyntää luku- ja opiskelustrategioita, etsii aktiivisesti tietoa audiovisuaalisesta alasta ja tutustuu alan teksteihin, kuten tuotantosuunnitelmiin, käsikirjoituksiin ja manuaaleihin.
Media ja kulttuuri
Äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen ymmärtäminen. Mediataitojen omaksuminen Opiskelija etsii tietoa internetistä ja tarkastelee eri kirjallisuus- ja medialähteiden kautta äidinkielen ja eri kulttuurien ominaispiirteitä ja vieraiden kielten asemaa Suomessa ja suomen kielen asemaa maailmanlaajuisesti.
Verkkoviestinnän hyödyntäminen ja digitaalisissa ympäristöissä viestiminen. Ammattitaidon esitteleminen mediavälineitä käyttämällä
Opiskelija esittelee suullisesti ja raportoi kirjallisesti oppimiaan ammatillisia taitoja hyödyntäen verkkoviestintää ja digitaalisia ympäristöjä. Hän huomioi suullisessa ilmaisussaan selkeyden ja tarkoituksenmukaisuuden.
Ammattijulkaisujen ja mediatekstien käyttö ja arviointi Opiskelija käyttää ja arvioi audiovisuaalisen alan ammattijulkaisuja ja mediatekstejä.
Ammattitaidon esitteleminen mediavälineitä käyttämällä
Työelämän viestintä
Työelämän tekstilajien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija lukee ja arvioi eri työelämän tekstilajeja. Hän laatii audiovisuaalisen alan asiakirjoja, kuten tuotantosuunnitelmia, markkinointikirjeitä, tarjouspyyntöjä ja muita asiakirjoja.
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteita lähiopetustunneilla sekä esimerkiksi oppilaitoksen tuotannoissa toimiessaan. Opiskelija etsii internetistä tietoa alan työtilanteista.

Työssäoppimisen raportointi Opiskelija kirjoittaa työssäoppimisraportin, jossa erittelee ja arvioi omaa osallistumistaan työelämän vuorovaikutustilanteisiin, erittelee oppimiaan työtehtäviä ja esittelee työssäoppimispaikkaansa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä. Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa kielenhuollon sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi oikeinkirjoitusta ja asiatyyliä opiskelijan tuottamissa teksteissä yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin, viestimään digitaalisissa ympäristöissä ja hankkimaan tietoa audiovisuaalisesta alasta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa ja laatia erilaisia ammatillisia asiakirjoja, kuten tuotantosuunnitelmia, markkinointikirjeitä ja tarjouspyyntöjä.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Äidinkielen pakolliset osaamisalueet opiskellaan audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien yhteydessä.

5.1.5 Tutkinnon osan arviointi