Valinnaiset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, VALINNAISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Esiintymis- ja ryhmätyötaidot
Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Opiskelija harjoittelee ammatillisia vuorovaikutustilanteita lähiopetustunneilla ja oppilaitoksen tuotannoissa. Hän tunnistaa sanattoman viestinnän merkityksen ottaa huomioon myös muiden näkemykset ja kulttuurierot viestinnässä. Hän esittää mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.
Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen Opiskelija tunnistaa omat roolinsa eri ryhmissä. Opiskelija harjoittelee ryhmäviestinnän tilanteita toimien yhteistyöhakuisesti osana ryhmää. Opiskelija osallistuu kokoukseen ja neuvotteluun joko harjoitustilanteessa luokassa tai aidossa tilanteessa esimerkiksi oppilaitoksen tuotantoihin integroiden.

Opiskelija pitää spontaanin puheen ja laatii luokassa suullisen esityksen ammattitaitoaan tukevasta aiheesta.

Audiovisuaalisen alan tekstilajit
Erilaisten tekstilajien käyttö ja tulkitseminen Opiskelija tunnistaa eri tekstilajien erilaiset tavoitteet ja vaikuttamiskeinot kirjallisuudessa ja ammatillisissa teksteissä.
Audiovisuaalisen alan tekstien tunteminen ja tuottaminen Opiskelija hankkii tietoa kirjallisuuden eri lajeista ja muista taidemuodoista sekä arvioi niiden merkitystä. Opiskelija ymmärtää kulttuurista moninaisuutta ja ottaa huomioon kulttuurienvälisen viestinnän omassa vuorovaikutuksessaan.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotojen ja merkitysten tunteminen
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin ryhmäilmiöihin ja tunnistamaan omat roolinsa erilaisissa ryhmissä. Opiskelija tutustuu erilaisten vuorovaikutustilanteiden käytänteisiin osallistumalla ryhmäharjoituksiin.

Opiskelija osoittaa oppimistaan laatimalla audiovisuaaliseen alaan liittyviä kirjallisia töitä ja suullisia esityksiä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri tekstilajien ominaisuuksia ja tavoitteita ja tuottamaan erilaisia audiovisuaaliseen alaan liittyviä tekstejä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja arvioi oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan esiintymis- ja ryhmätyötaitoja opiskelijan suullisten esitysten pohjalta ja käytännön ryhmätilanteissa sekä -harjoituksissa. Opettaja arvioi opiskelijan taitoja esittää ja perustella näkemyksiään kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.

Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajiosaamista lähiopetustunneilla osoittamansa tietämyksen ja kirjallisten tuotosten perusteella.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa

5.1.5 Tutkinnon osan arviointi