5.2.1 Matematiikka

MATEMATIIKKA, PAKOLLISET (3 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Arkielämän matematiikka 1 osp
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkoo audiovisuaalisen viestinnän perustehtävissä vastaan tulevia, esimerkiksi aalto-opin perusyhtälöön, kulukorvaukseen sekä ajopäiväkirjoihin liittyviä tavanomaisia laskutoimituksia.
Mittayksikkömuunnokset arkielämässä ja omalla alalla Opiskelija harjoittelee oman alansa keskeisimpiä mittayksiköitä, kerrannaisyksiköitä ja yksikkömuunnoksia näiden välillä.

Opiskelija etsii tietoa yleisimmistä arkielämässä tarvittavista mittayksiköistä, esimerkiksi ajan, etäisyyden, pinta-alojen ja tilavuuksien yksiköistä, sekä niiden välisistä muunnoksista.

Apuvälineiden käyttäminen: laskin, tietokone, muut apuvälineet Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tulkitsee eri muodoissa esitettyjä tuloksia, kuten desimaali- ja murtolukuja sekä kymmenpotensseja.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä 1 osp
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen sekä geometrian soveltaminen audiovisuaalisessa viestinnässä Opiskelija tutustuu omaan alaansa liittyviin mittauksiin ja laskee pinta-aloja ja tilavuuksia tämän perusteella. Samalla opiskelija kertaa tavanomaisimpien pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisen, mm. ympyrän, suorakulmaisen kolmion sekä suorakulmaisen särmiön tapauksissa.
Erilaiset matemaattiset menetelmät Opiskelija käyttää yhtälönratkaisutekniikoita esimerkiksi suoran yhtälön, aalto-opin yhtälöiden sekä geometristen ongelmien ratkaisuun.
Tulosten oikeellisuus ja suuruusluokka Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla tuloksiaan tunnettuihin tosiasioihin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Työelämän talousmatematiikkaa 1 osp
Prosenttilaskennan soveltaminen Opiskelija käyttää prosenttilaskentaa työelämän ongelmatilanteiden ratkaisemiseen ja osaa esimerkiksi laskea hinnan korotuksia ja alennuksia, arvonlisäveroja sekä korkolaskuja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan suuruusluokkia sekä arvioimaan laskelmien realistisuutta. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.
Osaamisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia taitoja arkielämän tilanteissa, kuten prosenttilaskennan soveltamisessa ja pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisessa sekä ammattialaan liittyvissä ongelmissa, kuten sähköoppiin liittyvissä tilanteissa.

Muuta tietoa Toteutetaan opintojen 3 ensimmäisen vuoden aikana. Työelämän talousmatematiikkaa suoritetaan opintojen 3. vuotena.

Tutkinnon osan arviointi, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen