5.2.2 Fysiikka ja kemia

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLISET (2 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Fysiikka 1 osp
Audiovisuaaliseen viestintään liittyvien fysiikan käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Opiskelija perehtyy aalto- ja sähköopin merkitykseen omalla alalla esimerkiksi akustiikan ja sähköturvallisuuden kannalta.

Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia, dokumentoi havaintojaan ja mittauksiaan sekä analysoi saamiaan tuloksia erilaisista aalto- ja sähköoppiin liittyvistä ilmiöistä ja lainalaisuuksista.

Kemia 1 osp
Audiovisuaalisessa viestinnässä käytettävien aineiden ja materiaalien ominaisuuksien tunteminen Opiskelijaa perehtyy oman alan aineiden turvallisen käytön periaatteisiin, reaktioihin ja ympäristöriskeihin.

Lisäksi opiskelija tietää kemiallisen turvallisuuden periaatteet ja noudattaa niitä.

Audiovisuaalisessa viestinnässä käytettävien aineiden säilyttäminen, käyttäminen ja hävittäminen Opiskelija tekee käytännön harjoituksia oman alan kemikaalien säilyttämiseen, käyttämiseen ja hävittämiseen liittyen esimerkiksi tutustumalla käyttöturvallisuustiedotteisiin sekä kemikaalikortteihin ja alan ongelmajätteen käsittelyyn.
Audiovisuaaliseen viestintään liittyvät kemian ilmiöt Opiskelija perehtyy oman alan kemian ilmiöihin, kuten palamiseen, sekä esimerkiksi paristojen ja akkujen toimintaan sekä eri energiamuotoihin ja lämpöoppiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa sähkö-, aalto- ja lämpöopin perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan oman alan työtehtävissä. Opettaja ohjaa opiskelijaa selvittämään energian merkitystä opiskelijan omalla alalla. Opettaja tukee opiskelijaa mahdollisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa noudattamaan kemiallisen turvallisuuden periaatteita ja antaa tarvittavaa tietoa erilaisista audiovisuaalisessa viestinnässä käytettävistä aineista. Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa audiovisuaaaliseen viestintään liittyvistä kemian ilmiöistä sekä antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija ymmärtää näiden ilmiöiden merkityksen omissa työtehtävissään.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa fysiikkaan ja kemiaan liittyviä lainalaisuuksia audiovisuaalisessa viestinnässä, esimerkiksi laitteiden tehojen ja energian välistä yhteyttä.

Opettaja arvioi opiskelijan kyvyn huomioida omaan alaan liittyvät kemialliset turvallisuusnäkökulmat ja sekä oman alan aineisiin liittyvät riskit.

Muuta tietoa Fysiikka ja kemia 1. vuoden aikana.

Esimerkiksi äänen suuntautumisvaihtoehdossa fysiikka voidaan integroida akustiikan opintoihin.

Tutkinnon osan arviointi, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen