5.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen


TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osa sisältää neljä osa-aluetta:

Yhteiskuntataidot
Työelämätaidot
Yrittäjyys ja yritystoiminta
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Tutkinnon osassa opitaan taitoja, joita tarvitaan yhteiskunnassa, työelämässä ja yritystoiminnassa toimimiseen sekä työkyvyn ylläpitämiseen.

PK-POHJAISET OPISKELIJAT:
Peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien neljän osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet 5 osp. Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 8 osp edestä yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kaikkien pk-pohjaisten suuntautumisvaihtoehtojen peruspoluille viestintä- ja vuorovaikutusosaamista tarjotaan seuraavasti:

Kaikkien pk-pohjaisten suuntautumisvaihtoehtojen peruspoluille matemaattis-luonnontieteellistä osaamista tarjotaan seuraavasti:

Yhteiskuntataidot 1osp
Pakolliset osaamistavoitteet 1 osp

Työelämätaidot 1osp
Pakolliset osaamistavoitteet 1 osp

Yrittäjyys ja yritystoiminta 4 osp
Pakolliset osaamistavoitteet 1 osp
Valinnaiset osaamistavoitteet 3 osp

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp
Pakolliset osaamistavoitteet 2 osp

YO-POHJAISET OPISKELIJAT:
Ylioppilaspohjaisilla opiskelijoilla tutkinnon osa sisältää kahden osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet 2 osp.

Työelämätaidot 1osp
Pakolliset osaamistavoitteet 1 osp

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp
Pakolliset osaamistavoitteet 1 osp

Ammattitaitovaatimukset Yhteiskuntataidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
 • osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen
 • osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä
 • hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona
 • osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana.

Työelämätaidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa hakea itselleen työpaikkaa
 • osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset asiat
 • osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta
 • osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

  • osaa edistää työyhteisön ilmapiiriä ja henkilöstön osallisuutta
  • osaa toimia työpaikan eri tehtävissä
  • osaa osaltaan vastata työpaikan työtehtävien etenemisestä ja työn laadusta sekä näiden kehittämisestä
   osaa kehittää omaa osaamistaan
  • osaa hakea työtä kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU-maista.

Yrittäjyys ja yritystoiminta

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa
 • osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia
 • osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi
 • osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan
 • osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet
 • osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa kartoittaa oman alan yritystoiminnan kehittämistarpeita
 • osaa selvittää oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen siihen toteuttamalla pienen projektin
 • osaa tehdä kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja muuttaa omaa toimintaansa
 • osaa suunnitella omaa toimintaansa ja ajankäyttöään.

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti
 • osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään
 • osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset
 • osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille
 • osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia
 • osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä
 • osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua.
Tutkinnon osan sijoittuminen
Tutkinnon osat suoritetaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden aikana.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Tutkinnon osan osa-alueita on mahdollista suorittaa osin ammatillisiin ja yhteisiin opintoihin liittyvissä projekteissa.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.
Tutkinnan osan osaamisalueita on mahdollista yhdistää kokonaisuuksiksi.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain tai kokonaan vaihtoehtoisilla tavoilla opettajan kanssa niin sovittaessa. Vaihtoehtoisia tapoja voivat olla integrointi ammatillisiin projekteihin tai työssäoppimisjaksoon.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.3.1 Yhteiskuntataidot

5.3.2 Työelämätaidot

5.3.3 Yrittäjyys- ja yritystoiminta

5.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

5.3.5 Tutkinnon osan arviointi