Pakolliset osaamistavoitteet – yrittäjyys

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, PAKOLLISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrittäjyys ja yritystoiminta audiovisuaalisella viestintäalalla (1 osp)
Yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arvioiminen Opiskelija arvioi omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ryhtyä audiovisuaalisen viestintäalan yrittäjäksi.
Opiskelija arvioi omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ryhtyä audiovisuaalisen viestintäalan yrittäjäksi.
Oman osaamisensa ja omien vahvuuksiensa tunnistaminen ja arvioiminen
Oman liikeidean ja sen kehittämismahdollisuuksien ideoiminen Opiskelija selvittää ja ideoi yritystoimintaansa liittyviä mahdollisuuksia, yritysmuotoja, keskeisiä palveluja tai tuotteita.
Kannattavan liiketoiminnan periaatteiden tunnistaminen Opiskelija ideoi yritykselle yksin tai työryhmässä liikeidean, laatii liiketoimintasuunnitelman ja markkinointimateriaalin sekä selvittää mahdolliset riskit, rahoituslähteet, tuotot ja kustannukset. Opiskelija esittelee yksin tai työryhmässä työn tuloksen.
Audiovisuaalisen viestintäalan ammatillisten verkostojen selvittäminen Opiskelija oppii jäsentämään oman alansa osa-alueet sekä tuntemaan alan toimintaympäristöt ja ammatilliset verkostot, tunnistamaan kannattavan liiketoiminnan periaatteet ja arvioimaan oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.
Oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkityksen arvioiminen omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle Opiskelija tuntee AV-viestinnän alan tekijänoikeuskysymyksiä, sopimus- ja tarjouskäytäntöjä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään työnhaun käytäntöihin ja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa työnhakuharjoitusten ja työnhaun asiakirjojen tavoitteiden toteutumista.

Opettaja arvioi opiskelijan työelämätaitoja yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Arviointi tapahtuu opiskelijan itsearviointina, ryhmäarviointina, vertaisarviointina sekä opettajan että mahdollisen asiakkaan taikka yhteistyökumppanin antamalla palautteella.

Oppimisessa arvioidaan erityisesti opiskelijan innovatiivisuutta ja kykyä kollektiiviseen tiimityöhön ja ennen kaikkea vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä, tehokkuutta, tuottavuutta ja oma-aloitteellisuutta.

Osaamisen arviointi Osaamista arvioidaan opiskelijan itsearviointina tekemän reflektoinnin pohjalta yhdessä opettajan kanssa keskustellen.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa Yrittäjyys ja yritystoiminta (1osp) voidaan opiskella osittain ammattiaineisiin ja äidinkielen opintoihin integroimalla.

5.3.5 Tutkinnon osan arviointi, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen