Valinnaiset osaamistavoitteet – yrittäjyys

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, VALINNAISET (3 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Valinnainen yrittäjyys ja yritystoiminta audiovisuaalisella viestintäalalla (3 osp)
Audiovisuaalisen alan yritystoiminnan kehittämistarpeiden kartoittaminen

Oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen selvittäminen
pienen projektin toteuttamisella

Kehittämisehdotusten tekeminen uusista toimintatavoista ja oman toimintansa muuttaminen

Oman toiminnan ja ajankäytön suunnitteleminen

Opiskelijat muodostavat 2–3 hengen työryhmän, jossa he kehittävät yrityksen liikeidean, laativat liiketoimintasuunnitelman, arvioivat liiketoimintamahdollisuudet, omat vahvuudet, uhat, riskit ja esittelevät liiketoimintaideansa muille ryhmille.

Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisia oman alansa projekteja ja pyrkivät hankkimaan niille ulkopuolisia rahoittajia ja levityskanavia.

Opiskelija selvittää erilaisten asiakkaiden tarpeita ja odotuksia myytävien palvelujen suhteen.

Opiskelija oppii käyttäytymään ja viestimään ystävällisesti ja asiallisesti asiakastapaamisessa ja hankkimaan myyntitilanteessa tarvittavat tiedot.

Opiskelija hankkimaan tietoja hinnoitteluun vaikuttavista tekijöistä ja palkkauksen aiheuttamista kustannuksista.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija arvioi omaa osuuttaan itsearviointina ja reflektoimalla opinnoistaan digitaalisessa portfoliossa. Projektia arvioidaan myös ryhmäarviointina ja opettajan ja mahdollisen asiakkaan tai yhteistyökumppanin antamalla palautteella.

Opetus toteutetaan työelämälähtöisenä projektina siihen soveltuvassa toimintaympäristössä.

Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan digitaaliseen portfolioon dokumentoidun materiaalin ja opiskelijan reflektoinnin pohjalta käytävässä palautekeskustelussa.

Osaamisessa arvioidaan lisäksi, miten opiskelija kehittää ammattitaitoaan ja pysyttelee tietoisena alaan liittyvistä muutoksista. Arviointi perustuu henkilökohtaiseen palautekeskusteluun opiskelijan kanssa.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa

5.3.5 Tutkinnon osan arviointi, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen