5.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

 


TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus TUTKINNON OSAN OSA-ALUEET

Kulttuurien tuntemus
Taide ja kulttuuri
Etiikka(*
Psykologia(*
Ympäristöosaaminen

*) AV-viestinnän perustutkinnon suuntautumisvaihtoehtojen peruspoluilla ei ole opetustarjontaa näillä osa-alueilla.

Tutkinnon osassa opitaan AV-viestinnän alaan liittyen sosiaalista ja kulttuurista osaamista.  Kyky toimia ihmisten kanssa ja ymmärtää kulttuurisia taustatekijöitä ovat tärkeitä alalle tyypillisessä tiimityössä ja globalisoituvassa toimintakulttuurissa.

Taiteen ja kulttuurin alueen osaaminen on myös sidoksissa ammattitaitoon: teknisen, esteettisen ja sisällöllisen osaamisen merkitystä ei usein voida työtehtävissä eriyttää toisistaan. Niiden ymmärrys ja ilmaisukeinojen hallinta on välttämätön taito kun toteutetaan erilaisia AV-viestinnän teoksia. Näistä syistä tutkinnon osa on vahvasti sidoksissa  ammatilliseen opetukseen ja opetetaan pääosin AV-viestinnän tuotantojen tai tuotteiden työprosesseja.

Tietoisuus oman alan ympäristövaikutuksista on tärkeää kaikille alalla työskenteleville.  Ympäristökasvatus on arvokasvatusta, jonka tavoitteena on vaikuttaa opiskelijoiden toimintaan käytännön työelämässä. Ympäristöasiat vaikuttavat sekä lokaalisti että globaalisti ja siksi ympäristöosaamisen teemoja yhdistetään mahdollisuuksien mukaan sekä lähiympäristössä tehtäviin projekteihin että kansainvälisiin teemoihin. Ympäristötoiminta on luonteeltaan poikkitieteellistä ja se pyritään opetuksessa integroimaan erilaisiin yhteistyöprojekteihin ja verkostotoimintaan. Opetuksessa hyödynnetään av-alan välineitä ja tietotaitoja. Ympäristöasioita käsitellään taiteen, viestinnän ja eri mediavälineiden menetelmin.

Ympäristöosaamisen opetuksessa huomioidaan oppilaitoksen Vihreän Lipun kestävän kehityksen ohjelman teemat.

PK-OPISKELIJAT

Tutkinnon osassa on ainoastaan valinnaisia osaamistavoitteita.

Peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla tutkinnon osan tulee sisältää osaamistavoitteita vähintään yhdeltä siihen kuuluvalta osa-alueelta tai useammalta osa-alueelta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 7 osaamispisteen edestä sosiaalista ja kulttuurista osaamista. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osaan voidaan sisällyttää muiden yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden valinnaisia osaamistavoitteita.

Kaikkien pk-pohjaisten suuntautumisvaihtoehtojen peruspoluille viestintä- ja vuorovaikutusosaamista tarjotaan seuraavasti:

Kulttuurien tuntemus 2 osp
Valinnaiset  osaamistavoitteet 2 osp

Taide ja kulttuuri 3 osp
Valinnaiset osaamistavoitteet 3 osp

Ympäristöosaaminen 2 osp
Valinnaiset osaamistavoitteet 2 osp

KANSAINVÄLISYYSPOLKU

Kansainvälisyyspolulla voi suorittaa alla mainittuja valinnaisia osaamistavoitteita.

Kulttuurien tuntemus

Valinnaiset osaamistavoitteet 2-10 osp

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

Vapaasti valittavissa tutkinnon osissa voi suorittaa alla mainittuja valinnaisia osaamistavoitteita.

Taide ja kulttuuri

Ammattitaitovaatimukset KULTTUURIEN TUNTEMUS

Suorituksen laajuus voi olla 1-5 osp

Kansainvälisyyspolun kulttuurin tuntemuksen opintoja voi olla myös vapaasti valittavissa tutkinnon osissa 2-10 osp 

Alla olevat OPH:n tutkinnon perusteiden mukaiset osaamistavoitteet on tehty 3 osp laajuista suoritusta varten. 

Suppeampaan suoritukseen ei edellytetä osaamista kaikista tavoitteesta.

Laajemmassa suorituksessa edellytetään laaja-alaisempaa osaamista näillä samoilla osaamisalueilla.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua
 • osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla
 • osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta omalla alallaan
 • osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan omalla alallaan
 • osaa välittää oman alan historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin.

TAIDE JA KULTTUURI

Suorituksen laajuus voi olla 1-7 osp

Vapaasti valittavissa tutkinnon osissa lisäksi 10 osp 

Alla olevat OPH:n tutkinnon perusteiden mukaiset osaamistavoitteet on tehty 3 osp laajuista suoritusta varten.

Suppeampaan suoritukseen ei edellytetä osaamista kaikista tavoitteesta.

Laajemmassa suorituksessa edellytetään laaja-alaisempaa osaamista erityisesti oman ilmaisun, suunnitteluprosessin ja tuotemuotoilun osaamisalueilla.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja hyödyntää niitä
 • osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden, median, kuvataiteen tai käsityön keinoin)
 • osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alan vakiintuneita käytäntöjä
 • osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset
 • osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään.

Ympäristöosaaminen

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia oman alan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren
 • osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen
 • osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla
 • osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä
 • osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään
 • osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet omalla alallaan.

 

Tutkinnon osan sijoittuminen
Tutkinnon osat suoritetaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden aikana.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan opinnot suoritetaan pääosin ammatillisten tutkinnon osien yhteydessä noudattaen niiden tutkinnon osien toteutustapoja ja oppimisympäristöjä.

Oppimisympäristöt ovat monipuolisia: tietoa ja osaamista voidaan myös hankkia yritysvierailuilla, näyttelyissä ja kulttuuritapahtumissa yms. opintoretkillä sekä verkkoympäristössä.

Tutkinnon osan osa- alueita voidaan suorittaa osin ammatillisiin ja yhteisiin opintoihin liittyvissä projekteissa.

 

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Vaihtoehtoisia tapoja voivat olla  integrointi ammatillisiin  projekteihin tai työssäoppimisjaksoon.

Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain tai kokonaan ilman kiinteää integraatiota ammatillisiin tutkinnon osiin. Tehtäväkokonaisuus muodostetaan yksilöllisesti suorituksen osaamispistelaajuuden perusteella.

Kulttuurien tuntemus integroidaan pääasiallisesti ammatillisiin tutkinnon osiin jokaisessa suuntautumisvaihtoehdossa.

Taide ja kulttuuri integroidaan pääasiallisesti ammatillisiin tutkinnon osiin jokaisessa suuntautumisvaihtoehdossa.

Ympäristöosaaminen integroidaan pääasiallisesti ammatillisiin tutkinnon osiin jokaisessa suuntautumisvaihtoehdossa.

Kulttuurien tuntemus on yleensä osana seuraavia tuotantoja/tapahtumia:

Liikkuva kuva ja ääni: Matka-projekti, esituotanto

Digitaalinen viestintä: Citykani-festivaali

Games and animation: Edu-peli

Ympäristöosaaminen on yleensä osana seuraavia tuotantoja / tapahtumia:

Audiovisuaalisessa tuotannossa toimiminen: valokuvaus- ja graafinen suunnittelu

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Vuorovaikutus ja yhteistyö: Hän toimii yhteistyökykyisesti

erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti.

Kestävä kehitys: Opiskelija toimii työssään kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti.

Estetiikka: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon esteettiset tekijät.

Viestintä ja mediaosaaminen:

Opiskelija viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen ja toimintakulttuuriin sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita.

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit:

Opiskelija osaa toimia eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot