8.3.2 Julkaisun suunnittelu

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan julkaisun suunnittelun ja toteutuksen eri työvaiheissa ja -tehtävissä. Lisäksi opiskelija tutustuu monikanavajulkaisun perusteisiin.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • tuntee digitaalisen markkinointiviestinnän keinot ja kanavat
 • käyttää digitaalisen markkinointiviestinnän keskeisiä ilmaisumuotoja
 • valitsee ja käyttää eri välineitä viestintäympäristön mukaan
 • hallitsee julkaisujärjestelmän käytön
 • tuottaa julkaisukelpoista sisältöä eri välineisiin
 • ymmärtää blogien ja sosiaalisen median merkityksen ja osaa hyödyntää niitä markkinointiviestinnän työkaluna
 • noudattaa aikataulua
 • työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä
 • hyödyntää työskentelyssään typografian sääntöjä ja graafisen teknologian tuntemusta
 • soveltaa graafisen suunnittelun ydinosaamista
 • visualisoi ja tekee julkaisuja
 • käyttää julkaisusuunnittelun keskeisimpiä menetelmiä
 • tekee julkaisusuunnittelua
 • noudattaa aikataulua
 • työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä
 • arvioi työtään ja toimii vertaisarvioijana.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1.vuoden 3.- ja 4.jakso

linkki ajoituskaavioon

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa ja mahdollisina vierailuina alan toimijoiden työympäristöissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain vastaavassa projektissa oppilaitoksessa tai työharjoittelupaikassa.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida yhteisistä opinnoista:
Yrittäjyys, Matematiikka, Fysiikka ja kemia, Äidinkieli, Englanti, Tieto- ja viestintätekniikka, Taide- ja kulttuuri, Kulttuurien tuntemus, Ympäristöosaaminen
Muuta tietoa   Tutkinnon osalle tyypillinen toteutustapa on esimerkiksi lehtijulkaisuprojekti. Tutkinnon osassa on mahdollista myös tehdä yhteistyötä sekä oman oppilaitoksen että ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Linkki: Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Yhteistyökykyisesti ryhmässä työskenteleminen

Yrittäjyys

JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LEHTIJULKAISUN SUUNNITTELU (5 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.
Oppimistavoitteet Typografian sääntöjen ja graafisen suunnittelun perusteiden tunteminen
Julkaisutuotteen rakenteen ja sisällön suunnittelu
Valokuva julkaisussa.

Opiskelija osaa käyttää typografiaa, sommittelun keinoja ja värejä julkaisutuotteessa tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija osaa suunnitella lehtijulkaisun rakenteen ja sisällön yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Opiskelija tutustuu lehtikuvaamisen perusteisiin ja syventää valokuvaamisen perustekniikkaa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työprosessin aikana.

Muuta tietoa

LEHTIJULKAISUN TOTEUTTAMINEN (5 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden

oppimistavoitteet

Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.
Toimitustyö

Valokuvaus ja visualisointi

Julkaisutuotteen taittaminen

Opiskelija osaa toimia osana toimitustyöryhmää ja tuottaa toimituksellista sisältöä lehtijulkaisuun.
Opiskelija osaa valokuvata lehtijulkaisuun ja kuvittaa julkaisutuotteen tarkoituksenmukaisesti.Opiskelija osaa taittaa lehtijulkaisun painovalmiiksi.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työprosessin aikana.

Muuta tietoa Toimintakokonaisuuteen voidaan integroida äidinkielen opintoja.

MONIKANAVAJULKAISU (5 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden

oppimistavoitteet

Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.
Sähköisen julkaisun suunnittelu ja toteuttaminen

Materiaalien optimointi verkkoon sopivaksi

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa lehtijulkaisusta  verkkoversion tarkoituksenmukaisesti.

Opiskelija perehtyy responsiiviseen suunnitteluun ja osaa optimoida materiaalit verkkoon sopiviksi.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työprosessin aikana.

Muuta tietoa

ARVIOINTI TUTKINNON OSASSA JULKAISUN SUUNNITTELU

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö

 

Linkki: Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa.

Näytön kuvaus: Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa monikanavajulkaisun.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija on suunnitellut ja toteuttanut julkaisutuotteen sekä printti- että verkkomediaan. Opiskelija hallitsee typografian, sommittelun, kuvien ja värien käytön julkaisun ulkoasussa. Opiskelija hallitsee taitto-ohjelman käytön ja osaa toteuttaa monikanavajulkaisun.
Muuta tietoa Arviointi perustuu 70 % näyttöön ja  30% muuhun osaamiseen. Muulla osaamisella tarkoitetaan jatkuvaa näyttöä, aktiivisuutta, työelämätaitoja sekä harjoitustöitä, jotka täydentävät näytön ammattitaitovaatimuksia.