Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Maastoajoneuvojen, mopojen ja mopoautojen huolto ja korjaus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn vastaanotto ja asiakaspalvelu Opiskelija oppii ja perehtyy ohjattuna asiakaspalvelun ja työnvastaanoton periaatteisiin osana korjaamoprosessia. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria-, työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Pienkoneiden huolto- tai korjaustarpeen tuntemus Opiskelija perehtyy ohjatusti pienkoneiden huolto-ohjelmiin ja korjaustarpeisiin. Opiskelija perehtyy kustannusarvioiden tekemiseen ja koneen kunnostustarpeen arviointiin osien mittauksilla ja visuaalisesti todentamalla. Opiskelija tekee korjaustöitä noudattaen valmistajan korjausohjeita.
Korjauksen kannattavuuden arviointi Opiskelija tekee kustannusarvion alkututkimuksen jälkeen. Opiskelija oppii määrittelemään korjauksen kannattavuuden.
Huoltotyöt mönkijään, moottorikelkkaan, mopoon tai mopoautoihin Opiskelija suorittaa huoltotyöt valmistajan huolto-ohjeiden mukaisesti, noudattaen työturvallisuusohjeita sekä ympäristölakeja.
Varaosien ja erilaisten huoltotarvikkeiden käyttäminen Opiskelija sisäistää kestävän kehityksen vaatimukset varaosien ja tarvikkeiden hankinnassa hiilijalanjälki huomioiden.
Työn etenemisen ja valmiin työn tarkastaminen Opiskelija arvioi työnsä etenemistä suunnitelmallisesti. Opiskelija suorittaa tekemänsä työn lopputarkastuksen.
Henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen, työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija sisäistää henkilökohtaisten suojaimien käytön työskennellessään ja ymmärtää työkyvyn ylläpitämisen tarpeellisuuden työpaikan muuttuvissa olosuhteissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa