Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, PAKOLLISET (5 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot 
Auto- ja logistiikka-alan ammattisanaston tunteminen

Auto- ja logistiikka-alan kannalta keskeisen tiedon hankinta

Tekijänoikeuksien tunteminen

Opiskelija nimeää rakennusalan käsitteitä, kuten työvälineitä, materiaaleja ja turvallisuusvarusteita työsalissa käytännön tilanteissa ja etsimällä tietoa sähköisistä tiedonlähteistä. Hän oppii työmaatoimijoiden ja rakennusvaiheiden nimitykset ja osaa kertoa työskentelystään työsalissa tai rakennusalan työtehtävissä alan käsitteistöä käyttäen.
Luku- ja opiskelustrategioiden hyödyntäminen

Auto- ja logistiikka-alan työselostusten ja ohjeiden tulkitseminen ja laatiminen

Opiskelija raportoi valitsemastaan auto- ja logistiikka-alan työvälineestä, materiaalista tai muusta ammatillisesta aiheesta käyttäen täsmällisiä ammattitermejä huomioiden tekijänoikeudet. Opiskelija huomioi tilanteen vaatiman kielen ja asiatyylin. Hän oppii erottamaan ammattislangin ja norminmukaisen yleiskielen erilaisuuden ja eri käyttöalat.
Oikeinkirjoituksen perussääntöjen tunteminen

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Opiskelija etsii aktiivisesti tietoa auto- ja logistiikka-alasta ja tutustuu auto- ja logistiikka-alan teksteihin, kuten tuoteselostuksiin, työselostuksiin ja ohjeisiin. Hän noudattaa oikeinkirjoituksen normeja ja hyödyntää luku- ja opiskelustrategioita.

Hän osallistuu auto- ja logistiikka-alan ajankohtaisiin aiheisiin liittyvään keskusteluun ilmaisten mielipiteensä asiallisesti perustellen käyttäen alan käsitteistöä.

Media ja kulttuuri
Äidinkielen ja muun kulttuurin merkityksen ymmärtäminen

Auto- ja logistiikka-alan mediataitojen omaksuminen

Verkkoviestinnän hyödyntäminen ja digitaalisissa ympäristöissä viestiminen

Ammattijulkaisujen ja mediatekstien käyttö ja arviointi

Ammattitaidon esitteleminen mediavälineitä käyttämällä

Opiskelija etsii tietoa sähköisistä tiedonlähteisistä ja tarkastelee eri kirjallisuus- ja medialähteiden kautta äidinkielen ja eri kulttuurien ominaispiirteitä ja vieraiden kielten asemaa Suomessa ja suomen kielen asemaa maailmanlaajuisesti.

Opiskelija käyttää ja arvioi auto- ja logistiikka-alan ammattijulkaisuja ja mediatekstejä.

Opiskelija esittelee suullisesti ja raportoi kirjallisesti oppimiaan ammatillisia taitoja hyödyntäen verkkoviestintää ja digitaalisia ympäristöjä. Hän huomioi suullisessa ilmaisussaan selkeyden ja tarkoituksenmukaisuuden.

Työelämän viestintä ja vuorovaikutus
Työelämän tekstilajien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija lukee ja arvioi eri työelämän tekstilajeja. Hän laatii auto- ja logistiikka-alan asiakirjoja, kuten tilauksia, tarjouksia ja muita asiakirjoja. Hän harjoittelee työnhaussa ja asiakasviestinnässä tarvittavia viestintätaitoja, kuten sähköpostiviestintää, ja käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä ja tekstilajia.
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteita luokassa ja mahdollisuuksien mukaan eri ympäristöissä, kuten työmaalla. Opiskelija etsii sähköisistä lähteistä tietoa ja raportoi rakennusalan työtilannetta.
Työssäoppimisen raportointi Opiskelija kirjoittaa työssäoppimisraportin, jossa erittelee ja arvioi omaa osallistumistaan työelämän vuorovaikutustilanteisiin, erittelee oppimiaan työtehtäviä työmaalla ja esittelee työssäoppimispaikkaansa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä. Opiskelija pitää esityksen valitsemastaan työvälineestä, materiaalista tai muusta ammatillisesta aiheesta antaen ja saaden vertaispalautetta ja -arviointia muilta ryhmän jäseniltä. Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa kielenhuollon sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi oikeinkirjoitusta ja asiatyyliä opiskelijan tuottamissa teksteissä yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin, viestimään digitaalisissa ympäristöissä ja hankkimaan tietoa rakennusalasta lähiopetustunneilla verkkoavusteisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa, kuten erilaiset raportit, referaatti, miellekartta, työselostus ja ohje. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa ja laatia erilaisia ammatillisia asiakirjoja, kuten tilauksia ja tarjouksia.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Opiskelutaidot (2 osp) ja mediataidot (1 osp) opiskellaan Perustustyöt -tutkinnon osan yhteydessä.

Työelämän viestintä (2 osp) opiskellaan Runkovaiheen työt -tutkinnon osaan liittyvän työssäoppimisen yhteydessä.