Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ, PAKOLLISET (5 osp)

Äidinkielen sovelluksen pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot
Sana- ja ilmaisuvarannon laajentaminen

Auto- ja logistiikka-alan ammattisanaston tunteminen

Opiskelija nimeää auto- ja logistiikka-alan peruskäsitteitä, kuten työvälineitä, materiaaleja ja turvallisuusvarusteita työympäristössään käytännön tilanteissa ja etsimällä tietoa sähköisistä lähteistä. Hän oppii työvaiheiden nimitykset ja osaa kertoa työskentelystään työsalissa tai auto- ja logistiikka-alan työtehtävissä alan käsitteistöä käyttäen.
Auto- ja logistiikka-alan kannalta keskeisen tiedon hankinta

Tekijänoikeuksien tunteminen

Auton huolto- ja korjaus selostusten ja ohjeiden tulkitseminen ja laatiminen

Opiskelija raportoi valitsemastaan auto- ja logistiikka-alan työvälineestä, materiaalista tai muusta ammatillisesta aiheesta käyttäen täsmällisiä ammattitermejä huomioiden tekijänoikeudet. Opiskelija huomioi tilanteen vaatiman kielen ja asiatyylin. Hän oppii erottamaan ammattislangin ja norminmukaisen yleiskielen erilaisuuden ja eri käyttöalat.
Oikeinkirjoituksen perussääntöjen tunteminen ja suomen kielen rakenteiden hallinta Opiskelija etsii aktiivisesti tietoa auto- ja logistiikka-alasta ja tutustuu auto- ja logistiikka-alan teksteihin, kuten tuoteselostuksiin, työselostuksiin ja ohjeisiin. Hän noudattaa oikeinkirjoituksen normeja ja hyödyntää luku- ja opiskelustrategioita.
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Hän osallistuu auto- ja logistiikka-alan ajankohtaisiin aiheisiin liittyvään keskusteluun ilmaisten mielipiteensä asiallisesti perustellen käyttäen alan käsitteistöä.
Media ja kulttuuri
Äidinkielen, kirjallisuuden ja oman kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija etsii tietoa sähköisistä tiedonlähteistä ja tarkastelee eri kirjallisuus- ja medialähteiden kautta äidinkielen ja eri kulttuurien ominaispiirteitä ja vieraiden kielten asemaa Suomessa ja suomen kielen asemaa maailmanlaajuisesti. Hän tutustuu eri kulttuurituotteisiin ja pohtii kulttuurin merkitystä työssä jaksamiselle.
Autoalan mediataitojen omaksuminen Opiskelija käyttää ja arvioi auto- ja logistiikka-alan ammattijulkaisuja ja mediatekstejä.
Verkkoviestinnän hyödyntäminen ja digitaalisissa ympäristöissä viestiminen

Ammattijulkaisujen ja mediatekstien käyttö ja arviointi

Ammattitaidon esitteleminen mediavälineitä käyttämällä

Opiskelija esittelee suullisesti ja raportoi kirjallisesti ja ottamansa kuvamateriaalin avulla oppimiaan ammatillisia taitoja, hyödyntäen verkkoviestintää ja digitaalisia ympäristöjä. Hän huomioi suullisessa ilmaisussaan selkeyden ja tarkoituksenmukaisuuden.
Työelämän viestintä
Työelämän tekstilajien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija lukee ja arvioi eri työelämän tekstilajeja. Hän laatii auto- ja logistiikka-alan asiakirjoja, kuten tilauksia, tarjouksia ja muita asiakirjoja. Hän harjoittelee työnhaussa ja asiakasviestinnässä tarvittavia viestintätaitoja, kuten sähköpostiviestintää, ja käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä ja tekstilajia.
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteita luokassa ja mahdollisuuksien mukaan eri ympäristöissä, kuten työpaikalla. Opiskelija etsii sähköisistä lähteistä tietoa ja raportoi auto- ja logistiikka-alan työtilannetta.
Työssäoppimisen raportointi Opiskelija raportoi työssäoppimistaan. Hän erittelee ja arvioi omaa osallistumistaan työelämän vuorovaikutustilanteisiin, erittelee työssä oppimiaan työtehtäviä ja esittelee työssäoppimispaikkaansa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä. Opiskelija pitää esityksen valitsemastaan työvälineestä, materiaalista tai muusta ammatillisesta aiheesta antaen ja saaden vertaispalautetta ja -arviointia muilta ryhmän jäseniltä.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa kielenhuollon sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi oikeinkirjoitusta ja asiatyyliä opiskelijan tuottamissa teksteissä yhdessä opiskelijan kanssa.

Opiskelija arvioi suomen kielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kertoo, mitä siinä voisi parantaa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin, viestimään digitaalisissa ympäristöissä ja hankkimaan tietoa autoalasta lähiopetustunneilla verkkoavusteisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa, kuten erilaiset raportit, referaatti, miellekartta, työselostus ja ohje. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa ja laatia erilaisia ammatillisia asiakirjoja, kuten tilauksia ja tarjouksia.

OPH:n tutkinnon perusteiden äidinkielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Opiskelutaidot (2 osp) ja Media ja kulttuuri (1 osp) opiskellaan Perustustyöt -tutkinnon osan yhteydessä.

Työelämän viestintä (2 osp) opiskellaan Runkovaiheen työt -tutkinnon osaan liittyvän työssäoppimisen yhteydessä.