Pakolliset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, PAKOLLISET (2 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän englanti (2 osp)
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija toimii työhönsä liittyvien suullisten ohjeiden mukaan sekä kertoo itsestään ja työtehtävistään englannin kielellä. Hän ymmärtää englanninkielisen puheen sisältöä opettajan harjoitusten perusteella. Hän harjoittelee asiakaspalvelutilanteita puhelimella ja kasvotusten englantia puhuvan asiakkaan kanssa.
Tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija opiskelee auto- ja logistiikka-alan ammattisanastoa. Opiskelija tulkitsee englanninkielistä autoalan ja logistiikka-alan tekstiä, kuten vianetsintäkaavioita, korjaus- tai kuljetusohjeita sekä kirjoittaa työselostuksen hyödyntäen oppimaansa ammattisanastoa.
Tiedon hankkiminen Opiskelija hakee tietoa auto- ja logistiikka-alan sähköisistä lähteistä sekä opettajan oppimateriaaleista. Opiskelija laatii englanninkielisen tiivistelmän tekemästään korjaus-, huolto- tai kuljetustyöstä.
Monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija tutustuu englannin kielen ominaispiirteisiin ja englanninkielisiin kulttuureihin. Opiskelija voi toimia kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tutorina ja vierailijoiden oppaana.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään vieraan kielen merkityksen Suomessa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään vieraan kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa vieraalla kielellä. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia ymmärtää ja tuottaa vieraskielistä tekstiä, kieliopin ja sanavaraston hallintaa.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia hankkia tietoa vieraalla kielellä.

OPH:n tutkinnon perusteiden vieraan A-kielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa